Калия йодид-32 порошок д/ор. р-ра по 32 мг во флак.

Цены в Украине
найдено в 0 аптеках других городов

Характеристики

Торговое название
Действующие вещества
Форма выпуска
порошок д/ор. р-ра
Дозировка
калия йодид: 32 мг
Условия продажи
по рецепту
Регистрация
UA/19704/01/02 от 15/10/2022 приказ №1502 от 21/08/2023
Производитель
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Исток-Плюс».
Все товары
Форма выпуска
порошок
Действующее вещество
калия йодид
Страна происхождения бренда
Украина
Страна производства
Украина
Показать все

Инструкция для Калия йодид-32 порошок д/ор. р-ра по 32 мг во флак.

Склад

дiюча речовина: калiю йодид:

1 флакон мiстить калiю йодиду 16 мг або 32 мг. або 62,5 мг;

допомiжнi речовини: глюкоза моногiдрат.

Лікарська форма

Порошок для орального розчину.

Основнi фiзико-хiмiчнi властивостi: порошок бiлого або майже бiлого кольору або безбарвнi кристали, солено-гiркого смаку.

Фармакотерапевтична група

Антидоти. Код ATXV03AB21.

Фармакологічні властивості

Фармакодuнамiка.

При надходженнi йодидiв у клiтини епiтелiю фолiкула щитовидної залози пiд впливом ферменту йодид-пероксидази вiдбувається окиснення йоду з утворенням елементарного йоду, який включається у молекулу тирозину. При цьому одна частина радикалiв тирозину у тиреоглобулiнi йодуться. Йодованi радикали тирозину конденсуються у тиронiни, основними з яких виявляються тироксин (Т4) та трийодтиронiн (Тз). Утворений комплекс тиронiну та тиреоглобулiну видiляється як депонована форма гормону щитовидної залози у колоїд фолiкула та зберiгається у такому станi протяrом кiлъкох днiв або тижнiв. При дефiцитi йоду цей процес порушується. Калiю йодид компенсує йоrо дефiцит, сприяє вiдновленню порушеного синтезу тиреоїдних гормонiв.

Важливими властивостями калiю йодиду виявляється його здатнiсть попереджувати накопичення радiоактивноrо йоду у щитовиднiй залозi та забезпечувати її захист вiд дiї paдiaцiї.

Фармакокінетика.

При прийомi внутрiшньо швидко всмоктусться зi шлунково-кишкового тракту. Широко розподiляється по всiх тканинах та рiдинах органiзму. Видiляється переважно нирками.

Показання

Профілактика захворювань щитовидної залози під час ядерно-технічних аварій з метою запобігання опроміненню.

Протипоказання

  • індивідуальна підвищена чутливість до діючої речовини;
  • герпетиформний дерматит (хвороба Дюринга);
  • гіпокомплементарний уртикарний васкуліт (синдром МакДаффі);
  • гіперфункція щитовидної залози;
  • виражений гіпертиреоз;
  • латентний гіпертиреоз;
  • токсична аденома, вузловий або дифузний токсичний зоб.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

При одночасній високодозній терапії йодом та калійзберігаючими діуретиками можливий розвиток гіперкаліємії, з препаратами літію -розвиток зобу та гіпотиреозу.

За одночасного застосування Калію йодид з інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) може розвинутися гіперкаліємія, серцеві аритмії або зупинка серця. Якщо сумісне застосування зазначених лікарських засобів вважається доцільним, то рекомендується реіулярно контролювати рівень калію у плазмі крові.

Перхлорат та тіоціонат конкурентно гальмують поглинання йоду щитовидною залозою, а тиреотропний гормон (ТТГ) - стимулює.

Одночасне застосування Калію йодид з йодовмісними лікарськими засобами (наприклад, аміодарон) не рекомендується через можливий ризик небажаних ефектів.

Сумісне лікування хінідином із калію йодидом може супроводжуватись підсиленням ефекту хінідіну на серце у зв'язку зі збільшенням концентрації калію у плазмі крові.

Поєднання лікарського засобу з рослинними ачканоїдами та солями важких металів може призвести до утворення нерозчинного осаду та ускладнити всмоктування йоду.

Особливості щодо застосування

Новонародженi в першi днi життя пiддаються особливому ризику через вплив радiоактивного йоду та блокування функцiї шитовидної залози через перевантаження калiю йодидом. Частка радiоактивного поглинання в чотири рази бiльша, нiж у всiх iнших вiкових гpyп. Щитовидна залоза у новонароджених особливо чутлива до надлишку калiю йодиду. Ризик транзиторного гiпотиреозу в цей раннiй пepioд розвитку мозку може призвести до втрати iнтелектуальних можливостей. Якщо новонародженим дають стабiльний йод, необхiдне ретельне спостереження за функцiєю шитовидної залози. Для новонароджених, яким застосовували калiю йодид протягом перших кiлькох тижнiв життя, слiд контролювати  рiвень ТТГ i, за необхiдностi, рiвень Т4 та проводити вiдповiдну замiсну терапiю.

Йодна профiлактика використовупься проти iнгаляцiйного впливу радiоактивних iзотолiв йоду, однак не повинна розглядатися  як виняткова, зокрема у разi потрапляння радiоактивного йоду через травний тракт.

Разова доза Калiю йодид забезпечує достатнiй захист протягом 24 годин.

Переважно евакуацiя населения (при наявностi показань) є бiльш ефективним заходом щодо радiацiйного захисту, нiж повторний прийом лiкарськоrо засобу. Якщо евакуацiя з якихось причин затримується або неможлива, то багаторазове (повторне) застосування Калiю йодид слiд проводити не ранiше нiж через 24 години пiсля першоrо прийому лiкарського засобу та за умови  пролонrованого надходження радiоактивностi в зовнiшнє середовище пiсля офiцiйних оповiщень.

Слiд уникати повторних доз у новонароджених (див. роздiл «Cпociб застосування та дози»). Пацiєнти з тиреотоксикозом, анамнезi, якi проходять медикаментозне медикаментозне лiкування, або пацiєнти з тиреотоксикозом в анамнезі, якi пройшли медикаментозне лiкування та перебувають у стадiї peмiciї, можуть бути у групi ризику.

Йод-iндукований гiпертиреоз може виникнути у пацiєнтiв із безсимптомним вузловим зобом або прихованою хворобою Грейвса, якi не перебуваютъ пiд наглядом лiкаря.

Слiд з обережнiстю застосовувати комбiнацiю калiю йодиду та калiйвмiсних лiкарських засобiв пацiєнтам iз нирковою або наднирковою недостатнiстю, гострим зневодненням або тепловими судомами.

Слiд бути обережним. якщо Калiю йодид призначапься одночасно з калiйзберiгаючими дiуретиками, оскiльки цe може призвести до гiперкалiємiї (див. роздiл «Взаємодiя з iншими лiкарськими засобами та iншi види взаємодiй»).

Якщо препарат калiю йодиду вводиться в органiзм до початку або пiд час надходження радiоактивного йоду - вiдбувається блокування надходження радiоактивних iзотопiв йоду, що зменшує або вiдвертає радiацiйне опромiнення щитоподiбної залози та знижує ризик негативних наслiдкiв для здоров 'я людини. Препарати калiю йодиду не захищають органiзм вiд бiологiчної дiї iнших радiонуклiдiв, що можуть мiститись у складi радiацiйноrо викиду. Потенцiйна користь вiд йодної профiлактики найбiльша у молодi. У дiтей, у зв'язку з бiльш високою функцiональною активнiстю та меншими розмiрами щитоподiбної залози, нiж у дорослої людини, накопичення радiоактивних iзотопiв йоду в щитоподiбнiй залозi вiдбувається в бiльших кiлькостях, швидше, що сприяє формуванню вищої поглиненої дози опромiнення. Так, у дiтей вiком до одного року максимальнi поглиненi дози на одиницю активностi 131І формуються приблизно в 10 разiв вище, нiж у дорослої людини. Зi збiльшенням вiку дитини рiвнi накопичення радiоактивного йоду в щитоподiбнiй залозi знижуються й до 14 рокiв вiдповiдають рiвням накопичення йоrо в дорослої людини.

3 обережнiстю застосовувати хворим на цукровий дiабет, тому що препарат у своєму складi мiстить глюкозу.

Якщо у Вас встановлено непереносимiсть деяких цукрiв, проконсультуйтеся з лiкарем, перш нiж приймати цей лiкарський засiб.

Застосування у перiод вагiтностi або годування груддю.

Лiкарський засiб застосовують дiтям вiком до 12 рокiв.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Лiкарський засiб застосовують дiтям вiком до 12 рокiв.

Спосіб застосування та дози

Лікарський засіб Калію йодид слід застосовувати тільки після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та при загрозі надходження в організм радіоактивного йоду для захисту від опромінення щитовидної залози.

Час прийому

Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при завчасному (превентивному) прийомі препарату Калію йодид за 6 і менше годин до опромінення.

Допустимий період для прийому Калію йодид становить 24 години до і протягом 6 годин після очікуваного початку впливу опромінення. Також обгрунтовано приймати лікарський засіб для блокування щитовидної залози протягом 8 годин після початку впливу опромінення. Початок йодної профілактики пізніше ніж через 24 годин після впливу радіоактивного йоду може завдавати більше шкоди, ніж очікувана користь, оскільки сприятиме продовженню біологічного періоду піврозпаду радіоактивних ізотопів йоду, які вже накопичилися в щитовидній залозі.

Одноразове застосування Калію йодид забезпечує захист щитовидної залози приблизно на 24 години.

Рекомендовані дози для одноразового прийому препарату Калію йодид:

Група населення, вік Дозування в міліграмах калію йодиду
Немовлята (від народження до 1 місяця) 16 мг
Діти від 1 місяця до 3 років 32 мг
Діти від 3 до 12 років 62,5 мг

Спосіб застосування

Калію йодид призначений для перорального застосування.

Приймати разову добову дозу внутрішньо після їжі, попередньо розчинивши вміст флакону у невеликій кількості солодкого чаю або прокип’яченої та охолодженої до кімнатної температури води. Для дітей перед прийомом препарат можна змішати з молоком, водою або соком.

Після приготування розчину його треба випити якнайшвидше.

Повторні дози у разі тривалого впливу

Достатньо одноразового прийому Калію йодид. Однак, за умови довготривалого чи повторного негативного впливу радіоактивного йоду, можливий повторний прийом препарату здійснюється лише після офіційних оповіщень (див. розділ «Особливості застосування»).

Немовлятам (<1 міс.) не рекомендовано застосування повторної дози Калію йодид.

Порушення функції нирок

Немає доступної інформації, яка б свідчила про необхідність зниження дози.

Однак через зниження ниркової екскреції існує ризик накопичення препарату в організмі.

Порушення функції печінки

Немає доступної інформації, яка б свідчила про необхідність зниження дози.

Однак через зниження детоксикації печінки існує ризик накопичення препарату в організмі.

Діти.

«Калiю йодид-16»: застосовувати немовлятам (вiд народження до 1 мiсяця).

«Калiю йодид-32»: застосовувати дiтям вiд 1 мiсяця до 3 рокiв.

«Калiю йодид-62,5»: застосовувати дiтям вiд 3 до 12 рокiв.

Немовлята (вiд народження до 1 мiсяця): рекомендуеться контроль функції щитовидної залози (аналiз ТТГ, за необхiдностi вiльний Т4).

Передозування

Симптоми. При гострій інтоксикації йодом спостерігається рефлекторне блювання, болі у животі, діарея (іноді з кров'ю), забарвлення слизових оболонок у коричневий колір. Може настати дегідратація та шок. Рідко відзначається стеноз стравоходу. Хронічне передозування призводить до феномена, який називається йодизмом: металічний присмак у роті, набряк і запалення слизових оболонок (риніт, кон'юнктивіт, гастроентерит, бронхіт, бронхозпазм); вугровий висип; дерматит; набряк та болі слинних залоз; геморагії, підвищення температури тіла; дратівливість; головний біль.

При тривалому застосуванні високих доз препарату (понад 300 мкг на добу) можливий розвиток йод-індукованого гіпертиреозу (особливо у пацієнтів літнього віку при наявності вузликового зобу або токсичної аденоми).

При терапії високими дозами йоду (понад 1 мг/добу) в окремих випадках можуть розвинутися зоб і гіпотиреоз.

Лікування. Перша допомога полягає у промиванні шлунка, прийомі активованого вугілля. При застосуванні гемодіалізу можна зменшити рівень йоду у плазмі крові.

Побічні ефекти

Перелік побічних реакцій, наведений нижче згідно з класами систем органів за класифікацією MedDRA, а саме: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100); рідко (≥ 1/10 000 до < 1/1000); дуже рідко (< 1/10 000); невідомо (частоту не можна оцінити за наявними даними).

З боку шлунково-кишкового тракту

Невідомо: шлунково-кишкові розлади (включаючи нудоту); порушення смаку (включаючи металевий присмак).

З боку імунної системи

Невідомо: реакції гіперчутливості, такі як висипання на шкірі, набряк слинних залоз, головний біль та бронхоспазм, що можуть бути легкими або тяжкими та залежати від дози.

З боку ендокринної системи

Невідомо: повідомлялося про гіпертиреоз, йод-індуковані аутоімунні захворювання (типу Грейса та Хашимото), токсичний вузловий зоб та йод-індукований гіпотиреоз, як побічні ефекти йодотерапії.

Невідомо: також повідомлялося про гіперактивність щитовидної залози, тиреоїдит і збільшення щитовидної залози з розвитком або без розвитку мікседеми.

З боку шкіри та підшкірної клітковини

Рідко: висип на шкірі.                                                

Тривале застосування може призвести до психічної депресії, нервозності, імпотенції та безсоння.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливою процедурою. Це дозволяє продовжувати моніторинг співідношення «користь/ризик» для відповідного лікарського засобу. Медичним працівникам необхідно повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему повідомлень.

Термін придатності

1 рік.

Умови зберігання

Зберiгати в оригiнальнiй упаковцi при темnературi не вище 25 °С.

Зберiгати в недоступному для дiтей мiсцi.

Упаковка

По 200 мг порошку у скляному флаконi.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Исток-Плюс».

Мiсцезцеходження виробника та адреса мiсця провадження його дiяльностi.

Україна. 69032, м. Запорiжжя, вул. Макаренка, буд. 4.

Особенности приема

Взрослые
разрешено
Дети
с 1-го месяца до 3-х лет
Аллергики
с осторожностью
Диабетики
разрешено
Водители
запрещено
Беременные
запрещено
Кормящие мамы
запрещено

Особенности приема

Взрослые
разрешено
Дети
с 1-го месяца до 3-х лет
Аллергики
с осторожностью
Диабетики
разрешено
Водители
запрещено
Беременные
запрещено
Кормящие мамы
запрещено

Характеристики

Торговое название
Действующие вещества
Форма выпуска
порошок д/ор. р-ра
Дозировка
калия йодид: 32 мг
Условия продажи
по рецепту
Регистрация
UA/19704/01/02 от 15/10/2022 приказ №1502 от 21/08/2023
Производитель
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Исток-Плюс».
Все товары
Форма выпуска
порошок
Действующее вещество
калия йодид
Страна происхождения бренда
Украина
Страна производства
Украина

Частые вопросы

Калия йодид-32 порошок д/ор. р-ра по 32 мг во флак. является рецептурным препаратом и отпускается только при наличии рецепта.