Китруда - инструкция, показания, состав, побочные эффекты

Цены в аптеках

Китруда - инструкция по применению

Перевести на русский язык:
Перевести

Склад

діюча речовина: pembrolizumab;

1 мл концентрату містить 25 мг пембролізумабу;

1 флакон (4 мл) концентрату містить 100 мг пембролізумабу.

Допоміжні речовиниL-гістидин, L-гістидин моногідрохлорид моногідрат, полісорбат 80, сахароза, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Концентрат для розчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості: від прозорого до злегка опалесціюючого, від безбарвного до світло-жовтого кольору розчин. Рідина, практично вільна від видимих часток, рН 5,2–5,8.

Фармакотерапевтична група

Протипухлинні засоби, моноклональні антитіла.

Код АТХ L01X C18.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії.

Препарат Кітруда® є гуманізованим моноклональним антитілом, що блокує взаємодію між рецептором програмованої смерті клітин-1 (PD-1) та його лігандами PD-L1 і PD-L2. Зв’язування PD-1 ліганда (PD-L1 і PD-L2) із рецептором PD-1, що міститься у T-клітинах, інгібує проліферацію Т-клітин і продукцію цитокінів. Активізація PD-1 ліганда відбувається у деяких пухлинах і передача сигналів цим шляхом може сприяти гальмуванню активного Т-лімфоцитарного контролю пухлин. Пембролізумаб є моноклональним антитілом, що зв’язує PD‑1 рецептори і блокує їх взаємодію з PD-L1 і PD-L2, запускаючи інгібування імунної відповіді, опосередкованої PD-1, включаючи протипухлинну імунну відповідь. У моделей пухлин на сингенних мишах блокування активності PD-1 призвело до зменшення росту пухлин.

Фармакокінетика.

Фармакокінетику (ФК) пембролізумабу аналізували з використанням популяційного ФК-аналізу за даними концентрації, зібраними від 2 993 пацієнтів з різними злоякісними пухлинами, які отримували пембролізумаб у дозах від 1 до 10 мг/кг 1 раз на 2 тижні або від 2 до 10 мг/кг 1 раз на 3 тижні або 200 мг 1 раз на 3 тижні.

Кліренс пембролізумабу (CV%) приблизно на 23% нижчий [середнє геометричне, 195 мл/добу (40%)] при рівноважному стані, ніж після введення першої дози [252 мл/добу (37%)]; таке зниження кліренсу з часом не розглядається як клінічно важливе. Середній геометричний показник (CV%) об’єму розподілу у рівноважному стані становить 6,0 л (20%), а кінцевий період напіввиведення (t1/2) становить 22 дні (32%).

Рівноважні концентрації пембролізумабу досягаються на 16 тиждень при повторному застосуванні кожні 3 тижні, а системна кумуляція підвищується у 2,1 рази. Максимальна концентрація (Cmax), мінімальна концентрація (Cmin) і площа під кривою «концентрація у плазмі крові-час», порівняно з кривою залежності від часу у рівноважному стані (AUCss) пембролізумабу, підвищуються пропорційно дозі при діапазоні від 2 до 10 мг/кг 1 раз на 3 тижні.

Окремі групи пацієнтів.

Не мають клінічно важливого впливу на кліренс пембролізумабу такі фактори: вік (від 15 до 94 років), стать, раса (89% представників європеоїдної раси), порушення функції нирок (ШКФ ≥15 мл/хв/1,73 м2), порушення функції печінки середнього ступеня тяжкості (загальний білірубін ≤ ВМН) і АСТ вище ВМН або загальний білірубін в 1–1,5 раза вище ВМН і АСТ будь-якого рівня), пухлинне навантаження. Недостатньо інформації для визначення клінічно значущих відмінностей у кліренсі пембролізумабу у пацієнтів з порушенням функції печінки помірного та тяжкого ступеня. Концентрації пембролізумабу при дозі, розрахованій за масою тіла, 2 мг/кг 1 раз на 3 тижні у дітей (від 2 до 17 років) зіставні з такими у дорослих при застосуванні такої ж дози.

Дані доклінічних досліджень.

Не проводилися дослідження щодо можливості канцерогенності або генотоксичності пембролізумабу.

Дослідження впливу пембролізумабу на фертильність не проводилися. У 1-місячному та 6-місячному дослідженнях токсичності повторних доз, що проводилися на мавпах, не спостерігалося вираженого впливу на репродуктивні органи у самок і самців; однак більшість тварин у цих дослідженнях не були статевозрілими.

У дослідженнях на тваринах інгібування сигнального шляху PD-1 призводило до посилення відповіді запалення. У мишей, інфікованих туберкульозом, з нокаутованим PD-1 спостерігалося виражене зниження показника виживання порівняно із групою контролю, що корелює з підвищенням бактеріальної проліферації та реакції запалення у цих тварин. У мишей з нокаутованим PD-1 також спостерігалося зниження показника виживання при інфікуванні вірусом лімфатичного хоріоменінгіту. Застосування пембролізумабу шимпанзе з інфекцією природнього гепатиту В у 2-х із 4-х тварин призвело до значущого підвищення рівнів АЛТ, АСТ і ГГТ у сироватці крові, що зберігалося протягом як мінімум 1 місяця після відміни пембролізумабу.

Показання

Меланома

▪ Препарат Кітруда® (пембролізумаб) показаний для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою.

Недрібноклітинний рак легень

▪ Препарат Кітруда® як монотерапія є препаратом першої лінії для лікування пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ), коли пухлина має високу експресію клітин PD-L1 (TPS ≥50%) (TPS – tumor proportion score), що підтверджено валідованим тестом, при відсутності мутацій в гені епідермального фактора росту (EGFR) або кінази анапластичної лімфоми (ALK).

▪ Препарат Кітруда® як монотерапія показаний для лікування пацієнтів із метастатичним НДРЛ у разі, коли ≥1% пухлинних клітин експресують PD-L1 (TPS ≥1%), що підтверджено валідованим тестом, у разі прогресування захворювання під час/після хіміотерапії препаратами платини. Для пацієнтів з EGFR або ALK геномними абераціями, Кітруда® може призначатися після прогресії на таргетній терапії у відповідності зі стандартами терапії зазначених аберацій.

▪ Препарат Кітруда® у комбінації з пеметрекседом і карбоплатином, показаний як препарат першої лінії для пацієнтів з метастатичним неплоскоклітинним НДРЛ.

Плоскоклітинний рак голови та шиї

▪ Препарат Кітруда® показаний для лікування пацієнтів з рецидивуючим чи метастатичним плоскоклітинним раком голови та шиї, що прогресує при проведенні чи після проведення хіміотерапії з препаратами платини.

Класична лімфома Ходжкіна

▪ Препарат Кітруда® показаний для лікування дорослих і дітей зі стійкою до лікування класичною лімфомою Ходжкіна або при виникненні рецидиву після 3 або більше ліній терапії.

Уротеліальна карцинома

▪ Препарат Кітруда® показаний для лікування пацієнтів з місцево прогресуючою або метастатичною уротеліальною карциномою, яким не показана хіміотерапія з цисплатином.

▪ Препарат Кітруда® показаний для лікування пацієнтів з місцево прогресуючою або метастатичною уротеліальною карциномою, у яких захворювання прогресувало при проведенні чи після завершення хіміотерапії з цисплатином, або протягом 12 місяців неоад’ювантної чи ад’ювантної хіміотерапії з препаратом платини.

Рак з високою мікросателітною нестабільністю

▪Препарат Кітруда® показаний для лікування дорослих і дітей з нерезектабельним або метастатичним раком при високій мікросателітній нестабільності (MSI-H) або дефіциті механізмів репарації:

 • солідні пухлини, що прогресували при попередньому лікуванні, а також при відсутності вибору альтернативного лікування або
 • колоректальний рак, що прогресував після лікування фторпіримідином, оксаліплатином та іринотеканом.

Рак шлунку

▪ Препарат Кітруда® показаний для лікування пацієнтів з рецидивуючою місцево прогресуючою або метастатичною аденокарциномою шлунка або гастроезофагеального з’єднання, коли пухлина експресує PD-L1 (combined positive score (CPS) ≥1), що підтверджено валідованим тестом, а захворювання прогресує під час/після проведення двох або більше курсів хіміотерапії, що включають фторпіримідин або платину, і терапії, спрямованої на білок HER2/neu.

Протипоказання

Тяжка гіперчутливість до діючої речовини (пембролізумаб) або будь-якої допоміжної речовини препарату (див. розділ «Склад»).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Офіційні дослідження фармакокінетичної взаємодії інших лікарських засобів із пембролізумабом не проводилися. Оскільки пембролізумаб виводиться з системи кровообігу за допомогою катаболізму, метаболічні взаємодії з іншими препаратами не очікуються.

Слід уникати застосування системних кортикостероїдів або імуносупресорів перед початком лікування пембролізумабом з причини потенційного впливу на фармакодинамічну активність і ефективність пембролізумабу. Проте системні кортикостероїди або інші імуносупресори можна призначати після початку застосування пембролізумабу для лікування імунозалежних побічних реакцій (див. розділ «Особливості застосування»).

Особливості застосування

Оцінка статусу PD-L1

PD-L статус пухлини важливо оцінювати за допомогою валідованої і надійної методики з метою мінімізації отримання помилково негативних або помилково позитивних результатів.

Імуноопосередкований пневмоніт

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку імуноопосередкованого пневмоніту, у тому числі летальних випадків. Слід спостерігати за станом пацієнтів стосовно появи ознак і симптомів пневмоніту. При підозрі на пневмоніт слід виконати рентгенографію і призначити кортикостероїди (початкова доза – від 1 до 2 мг/кг/добу преднізону або еквівалента з подальшим постійним зниженням дози) при пневмоніті ступеня 2 або вище. Препарат Кітруда® слід тимчасово відмінити при пневмоніті помірного ступеня тяжкості (ступінь 2) і остаточно відмінити при тяжкій формі пневмоніту (ступінь 3), формі, що загрожує життю (ступінь 4), або при рецидиві пневмоніту помірного ступеня тяжкості (ступінь 2).

Пневмоніт спостерігався у 94 (3,4%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи пневмоніт ступеня тяжкості 1 (0,8%), 2 (1,3%), 3 (0,9%), 4 (0,3%) і 5 (0,1%). Середній період часу до появи пневмоніту становив 3,3 місяці (діапазон – від 2 днів до 19,3 місяця), а середня тривалість – 1,5 місяця (діапазон – від 1 дня до 17,2+ місяця). 63 (67%) із 94 пацієнтів отримували системні кортикостероїди, 50 із 63 пацієнтів отримували високі дози кортикостероїдів протягом в середньому 8 днів (діапазон: від 1 дня до 10,1 місяця) з подальшою поступовою відміною кортикостероїду. Пневмоніт виникав набагато частіше у пацієнтів із попереднім опроміненням грудної клітки (6,9%), ніж у пацієнтів, які не отримували радіотерапії (2,9%). Пневмоніт призвів до відміни препарату Кітруда® у 36 (1,3%) пацієнтів. Пневмоніт вилікувано у 55 (59%) із 94 пацієнтів.

Імуноопосередкований коліт

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку імуноопосередкованого коліту. Слід спостерігати за станом пацієнтів стосовно появи ознак і симптомів коліту. При коліті ступеня 2 або вище слід призначити кортикостероїди (початкова доза – від 1 до 2 мг/кг/добу преднізону або еквівалента з подальшим постійним зниженням дози). Препарат Кітруда® слід тимчасово відмінити при коліті помірного (ступінь 2) або тяжкого (ступінь 3) ступеня і остаточно відмінити при формі коліту, що загрожує життю (ступінь 4).

Коліт спостерігався у 48 (1,7%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи коліт ступенів тяжкості 2 (0,4%), 3 (1,1%) і 4 (<0,1%). Середній період часу до розвитку коліту становив 3,5 місяці (діапазон – від 10 днів до 16,2 місяця), а середня тривалість – 1,3 місяця (діапазон – від 1 дня до 8,7+ місяця). 33 (69%) із 48 пацієнтів отримували системні кортикостероїди, 27 із 33 пацієнтів отримували високі дози кортикостероїдів протягом в середньому 7 днів (діапазон – від 1 дня до 5,3 місяця) з подальшою поступовою відміною кортикостероїду. Коліт призвів до відміни препарату Кітруда® у 15 (0,5%) пацієнтів. Коліт вилікувано у 41 (85%) із 48 пацієнтів.

Імуноопосередкований гепатит

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку імуноопосередкованого гепатиту. Слід спостерігати за станом пацієнтів стосовно появи ознак і симптомів гепатиту. При підозрі на гепатит слід призначити кортикостероїди (початкова доза – від 0,5 до 1 мг/кг/добу при гепатиті 2 ступеня; від 1 до 2 мг/кг/добу преднізону або еквівалента при гепатиті 3 ступеня або вище з подальшим постійним зниженням дози); залежно від тяжкості ускладнення і підвищення рівнів ферментів печінки слід тимчасово припинити застосування або відмінити препарат Кітруда®.

Гепатит спостерігався у 19 (0,7%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи гепатит ступеня тяжкості 2 (0,1%), 3 (0,4%) і 4 (<0,1%). Середній період часу до появи гепатиту становив 1,3 місяця (діапазон – від 8 днів до 21,4 місяця), а середня тривалість – 1,8 місяця (діапазон – від 8 днів до 20,9+ місяців). 13 (68%) із 19 пацієнтів отримували системні кортикостероїди, 12 із 13 пацієнтів отримували високі дози кортикостероїдів протягом в середньому 5 днів (діапазон – від 1 дня до 26 днів) з подальшою поступовою відміною кортикостероїду. Гепатит призвів до відміни препарату Кітруда® у 6 (0,2%) пацієнтів. Гепатит вилікувано у 15 (79%) із 19 пацієнтів.

Імуноопосередковані ендокринопатії

Гіпофізит

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку гіпофізиту. Слід спостерігати за станом пацієнтів стосовно появи ознак і симптомів гіпофізиту (включаючи гіпофункцію гіпофіза та недостатність функції кори надниркових залоз). При клінічному показанні слід призначити кортикостероїди чи гормонозамісну терапію. Слід тимчасово припинити застосування препарату Кітруда® при гіпофізиті середньої тяжкості (2 ступеня) і тимчасово припинити чи остаточно відмінити препарат при тяжкій (ступінь 3) чи загрозливій для життя (ступінь 4) формі гіпофізиту.

Гіпофізит спостерігався у 17 (0,6%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи гіпофізит ступеня тяжкості 2 (0,2%), 3 (0,3%), і 4 (<0,1%). Середній період часу до появи гіпофізиту становив 3,7 місяця (діапазон – від 1 дня до 11,9 місяця), а середня тривалість – 4,7 місяця (діапазон – від 8 днів до 12,7+ місяця). 16 (94%) із 17 пацієнтів отримували системні кортикостероїди, 6 із 16 пацієнтів отримували високі дози кортикостероїдів. Гіпофізит призвів до відміни препарату Кітруда® у 4 (0,1%) пацієнтів. Гіпофізит вилікувано у 7 (41%) із 17 пацієнтів.

Порушення функції щитовидної залози

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку порушень щитовидної залози, включаючи гіпертиреоз, гіпотиреоз і тиреоїдит. Слід спостерігати за станом пацієнтів щодо появи змін функції щитовидної залози (на початку лікування, періодично в ході лікування і коли показано за клінічною оцінкою) і клінічних ознак та симптомів порушення функції щитовидної залози. Слід призначити замісну гормонотерапію при гіпотиреозі і провести лікування при гіпертиреозі тіонамідами та бета-блокаторами, якщо показано. Застосування препарату Кітруда® слід тимчасово чи остаточно припинити при тяжкій (ступінь 3) або загрозливій для життя (ступінь 4) формі гіпертиреозу.

Гіпертиреоз спостерігався у 96 (3,4%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи гіпертиреоз ступеня тяжкості 2 (0,8%) і 3 (0,1%). Середній період часу до появи гіпертиреозу становив 1,4 місяця (діапазон – від 1 дня до 21,9 місяця), а середня тривалість –2,1 місяця (діапазон – від 3 днів до 15,0+ місяця). Гіпертиреоз призвів до відміни препарату Кітруда® у 2 (<0,1%) пацієнтів. Гіпертиреоз вилікувано у 71 (74%) із 96 пацієнтів.

Гіпотиреоз спостерігався у 237 (8,5%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи гіпотиреоз ступеня тяжкості 2 (6,2%) і 3 (0,1%). Середній період часу до появи гіпотиреозу становив 3,5 місяця (діапазон – від 1 дня до 18,9 місяця), а середня тривалість не встановлена (діапазон – від 2 днів до 27,7+ місяця). Гіпотиреоз призвів до відміни препарату Кітруда® у 1 (<0,1%) пацієнта. Гіпотиреоз вилікувано у 48 (20%) із 237 пацієнтів.

Частота нових випадків або погіршень стану при гіпотиреозі була вищою при плоскоклітинному раку голови та шиї: у 28 (15%) із 192 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи гіпотиреоз ступеня тяжкості 3 (0,5%). Із цих 28 пацієнтів у 15 не було гіпотиреозу в анамнезі.

Тиреоїдит спостерігався у 16 (0,6%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи тиреоїдит ступеня тяжкості 2 (0,3%). Середній період часу до появи гіпертиреозу становив 1,2 місяця (діапазон – від 0,5 дня до 3,5 місяця).

Цукровий діабет 1 типу

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку цукрового діабету 1 типу, включаючи діабетичний кетоацидоз, про що повідомлялося у 6 (0,2%) із 2799 пацієнтів, які отримували цей лікарський засіб. Слід спостерігати за станом пацієнтів щодо появи гіперглікемії або інших ознак та симптомів діабету. Слід призначити інсулін при діабеті 1 типу, також застосування препарату Кітруда® слід тимчасово припинити і призначити антигіперглікемічні засоби пацієнтам з тяжкою формою гіперглікемії.

Імуноопосередкований нефрит і порушення функції нирок

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку імуноопосередкованого нефриту. Слід спостерігати за станом пацієнтів стосовно появи ознак порушення функції нирок. При нефриті ступеня 2 або вище слід призначити кортикостероїди (початкова доза – від 1 до 2 мг/кг/добу преднізону або еквівалента з подальшим постійним зниженням дози). Препарат Кітруда® слід тимчасово відмінити при середній тяжкості (ступінь 2) і остаточно відмінити при тяжкій (ступінь 3) чи такій, що загрожує життю (ступінь 4) формі нефриту.

Нефрит спостерігався у 9 (0,3%) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, включаючи нефрит ступеня тяжкості 2 (0,1%), 3 (0,1%) і 4 (<0,1%). Середній період часу до появи нефриту становив 5,1 місяця (діапазон – від 12 днів до 12,8 місяця), а середня тривалість – 3,3 місяця (діапазон – від 12 днів до 8,9+ місяця). 8 (89%) із 9 пацієнтів отримували системні кортикостероїди, 7 із 8 пацієнтів отримували високі дози кортикостероїдів протягом в середньому 15 днів (діапазон – від 3 днів до 4,0 місяця) з подальшою поступовою відміною кортикостероїду. Нефрит призвів до відміни препарату Кітруда® у 3 (0,1%) пацієнтів. Нефрит вилікувано у 5 (56%) із 9 пацієнтів.

Тяжкі шкірні реакції

Можуть виникати імуноопосередковані висипи, включаючи випадки синдрому Стівенса-Джонсона (SJS), токсичного епідермального некролізу (ТЕN) (у тому числі з летальним наслідком), ексфоліативний дерматит і бульозний пемфігоїд.

Пацієнти повинні бути під наглядом при підозрі на тяжкі шкірні реакції, а інші причини повинні бути виключені. Залежно від тяжкості побічних реакцій слід призупинити або остаточно припинити застосування препарату Кітруда®  і кортикостероїдів (див. розділ «Спосіб застосування і дози»).

У разі симптомів SJS або TEN необхідно призупинити застосування препарату Кітруда® і направити пацієнта на спеціалізовану допомогу для оцінки його стану і лікування. Якщо SJS або TEN підтверджується, слід остаточно припинити застосування препарату Кітруда® (див. розділ «Спосіб застосування і дози»).

Інші імуноопосередковані побічні реакції

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку клінічно важливих імуноопосередкованих побічних реакцій. Такі імуноопосередковані реакції можуть виникати в будь-якій системі органів. При підозрі на імуноопосередковану реакцію слід забезпечити належну оцінку з метою підтвердження етіології або виключення інших причин. Залежно від тяжкості побічної реакції слід тимчасово припинити застосування препарату Кітруда® і призначити кортикостероїди. При покращенні до ступеня 1 або нижче слід поступово знизити дозу кортикостероїду (протягом як мінімум 1 місяця). З огляду на обмежені дані, отримані у клінічних дослідженнях за участю пацієнтів, у яких імуноопосередкована реакція не контролювалася кортикостероїдами, можна розглянути питання про призначення іншого системного препарату, що пригнічує імунну систему. Можна відновити застосування препарату Кітруда®, якщо імуноопосоредкована побічна реакція має ступінь 1 або нижче, після завершення поступової відміни кортикостероїду. Застосування препарату Кітруда® слід остаточно відмінити при імуноопосередкованій побічній реакції 3 ступеня, що виникає повторно, або при виникненні побічної реакції, що загрожує життю.

Клінічно значущі, імуноопосередковані побічні реакції, що виникали менше ніж у 1% (якщо не зазначено інше) із 2799 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®: артрит (1,5%), увеїт, міозит, синдром Гієна-Барре, міастенічний синдром, васкуліт, панкреатит, гемолітична анемія, саркоїдоз та енцефаліт. Також повідомлялося про мієліт і міокардит у ході інших клінічних досліджень при лікуванні класичної лімфоми Ходжкіна під час постмаркетингового застосування.

Побічні реакції, пов’язані з трансплантацією органа

В постреєстраційний період повідомлялося про повне відторгнення трансплантованого органа у пацієнтів, які отримали препарат Кітруда®. Лікування препаратом Кітруда® може збільшити ризик повного відторгнення трансплантата у реципієнтів. Необхідно оцінити очікувану користь терапії препаратом Кітруда® у порівнянні з ризиком можливого відторгнення органів у цих пацієнтів.

Після лікування препаратом Кітруда® повідомлялося про випадки гострої реакції «трансплантат проти господаря» у пацієнтів з алогенною трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин в анамнезі. Пацієнти з реакцією «трансплантат проти господаря» після трансплантації органу можуть мати підвищений ризик розвитку такої реакції після лікування препаратом Кітруда®. Слід проаналізувати переваги лікування препаратом Кітруда® і ризики можливого розвитку реакції «трансплантат проти господаря» у пацієнтів з алогенною трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин.

Побічні реакції, пов’язані з проведенням інфузії

Препарат Кітруда® може бути причиною розвитку тяжких або загрозливих для життя побічних реакцій, пов’язаних з проведенням інфузії, включаючи гіперчутливість і анафілаксію, про що повідомлялося у 6 (0,2%) із 2799 пацієнтів, які отримували цей лікарський засіб. Слід спостерігати за станом пацієнтів стосовно появи ознак та симптомів побічних реакцій, пов’язаних з проведенням інфузії, включаючи ригор, озноб, свистяче дихання, свербіж, гіперемію, висип, гіпотензію, гіпоксемію і лихоманку. При розвитку тяжких (ступінь 3) чи загрозливих для життя (ступінь 4) побічних реакцій, пов’язаних з проведенням інфузії, інфузію слід припинити і остаточно відмінити препарат Кітруда®.

Ускладнення при алогенній трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ало-ТГСК) крові після застосування препарату Кітруда®

Спостерігалися імуноопосередковані ускладнення, у тому числі летальні випадки, у пацієнтів, яким проводили алогенну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин після лікування препаратом Кітруда®. З 23 пацієнтів з класичною лімфомою Ходжкіна, яким проводили алогенну ТГСК після лікування препаратом Кітруда®, у 6 (26%) пацієнтів була реакція «трансплантат проти господаря» (1 летальний випадок) і у 2 (9%) пацієнтів виникло тяжке венооклюзивне захворювання печінки після кондиціонування зниженої інтенсивності (1 летальний випадок).

Про випадки летальної гіпергострої реакції «трансплантат проти господаря» після алогенного ТГСК також повідомлялося у пацієнтів з лімфомою, які отримували блокуючі антитіла рецепторів PD-1 перед проведенням трансплантації. Такі ускладнення можуть виникати незалежно від інтервенційної терапії між блокадою PD-1 і алогенною ТГСК. Слід уважно спостерігати за станом пацієнтів щодо появи ранніх ознак ускладнень, пов’язаних із трансплантацією, таких як гіпергостра реакція «трансплантат проти господаря», тяжка (ступінь 3 або 4) реакція «трансплантат проти господаря», фебрильний синдром, що вимагає застосування стероїдних препаратів, венооклюзивне захворювання печінки та інші імуноопосередковані побічні реакції.

Підвищена смертність у пацієнтів з множинною мієломою, коли Кітруда®  додається до талідомідного аналога та дексаметазону

У двох рандомізованих клінічних дослідженнях у пацієнтів з множинною мієломою додавання Кітруда® до аналога талідоміду плюс дексаметазон, застосування, для якого не зазначені PD-1 або PD-L1 блокуючі антитіла, призвело до підвищення смертності. Лікування пацієнтів з множинною мієломою за допомогою PD-1 або PD-L1 блокуючих антитіл у поєднанні з аналогом талідоміду та дексаметазоном не рекомендується за межами контрольованих клінічних досліджень.

Ембріофетальна токсичність

З огляду на механізм дії, препарат Кітруда® може бути причиною негативного впливу на плід, якщо застосовується вагітним жінкам. У моделі на тваринах був зв’язок між сигнальними шляхами PD-1/PD-L1 зі збереженням вагітності за допомогою індукції материнської імунної толерантності до тканин плода. Якщо такий препарат застосовується в період вагітності або якщо вагітність настає в період застосування такого препарату, слід пояснити пацієнту потенційні ризики для плода. Жінкам репродуктивного віку рекомендовано використовувати високоефективні контрацептивні засоби у період лікування препаратом Кітруда® і протягом 4 місяців після введення останньої дози.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінки репродуктивного віку

З огляду на механізм дії, препарат Кітруда® може негативно впливати на плід при застосуванні вагітним жінкам. Жінкам репродуктивного віку рекомендовано застосовувати ефективні засоби контрацепції під час курсу лікування препаратом Кітруда® і як мінімум протягом 4 місяців після отримання останньої дози пембролізумабу.

Вагітність

З огляду на механізм дії, препарат Кітруда® може негативно впливати на плід при застосуванні вагітним жінкам. У моделях на тваринах сигнальний шлях PD-1/PD-L1 був важливим для збереження вагітності за допомогою індукції материнської імунної толерантності до тканин плода. У людини імуноглобуліни IgG4 проникають через плаценту; тому можлива передача пембролізумабу від матері до плода, що розвивається. Немає даних щодо ризику ембріо-фетальної токсичності у людини. Пацієнтці слід пояснити потенційні ризики для плода. У загальній популяції США оцінений вихідний ризик розвитку серйозних вроджених вад і невиношування вагітності при клінічно підтвердженій вагітності становить 2–4% і 15–20%, відповідно.

Годування груддю

Невідомо чи виводиться препарат Кітруда® із грудним молоком у людини. Не проводилися дослідження щодо оцінки впливу препарату Кітруда® на продукування грудного молока чи його наявності у грудному молоці. Оскільки багато препаратів виводиться з грудним молоком, слід припинити годування груддю на період лікування та протягом 4 місяців після введення останньої дози.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Пембролізумаб може мінімально впливати на здатність керувати транспортним засобом і користуватися іншими механізмами. Після застосування пембролізумабу повідомлялося про втому.

Спосіб застосування та дози

Тільки кваліфіковані лікарі, що мають досвід лікування раку, повинні призначати і контролювати лікування.

Відбір пацієнтів для лікування НДРЛ або раку шлунка

Відбір пацієнтів з метастатичним НДРЛ або метастатичним раком шлунка для застосування препарату Кітруда® як монотерапії базується на наявності позитивної PD-L1 експресії. Якщо в архівних зразках раку шлунка не виявлено експресії PD-L1, слід оцінити необхідність проведення біопсії пухлини для тестування на PD-L1.

Рекомендована доза при меланомі

Рекомендована доза препарату Кітруда® становить 200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин, 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності.

Рекомендована доза при НДРЛ

Рекомендована доза препарату Кітруда® становить 200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин, 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання чи розвитку неприйнятної токсичності, або протягом 24 місяців у разі відсутності прогресування захворювання.

При комбінованій хіміотерапії, якщо вона проводиться в один день, препарат Кітруда® слід вводити перед хіміотерапією.

Рекомендована доза при плоскоклітинному раку голови та шиї

Рекомендована доза препарату Кітруда® становить 200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин, 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання чи розвитку неприйнятної токсичності, або протягом 24 місяців у разі відсутності прогресування захворювання.

Рекомендована доза при класичній лімфомі Ходжкіна

Рекомендована доза препарату Кітруда® для дорослих становить 200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин, 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності, або протягом 24 місяців у разі відсутності прогресування захворювання.

Рекомендована доза препарату Кітруда® для дітей складає 2 мг/кг (до 200 мг максимально) у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин, 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності, або протягом 24 місяців у пацієнтів без прогресування захворювання.

Рекомендована доза при уротеліальній карциномі

Рекомендована доза препарату Кітруда® становить 200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин, 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання чи розвитку неприйнятної токсичності, або протягом 24 місяців у разі відсутності прогресування захворювання.

Рекомендована доза при пухлинах з високою мікросателітною нестабільністю

Рекомендована доза препарату Кітруда® становить 200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності, або протягом 24 місяців у разі відсутності прогресування захворювання. Рекомендована доза препарату Кітруда® для дітей становить 2 мг/кг (до 200 мг максимально) у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин 1 раз на 3 тижні до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності, або – протягом 24 місяців у разі відсутності прогресування захворювання.

Рекомендована доза при раку шлунка

Рекомендована доза препарату Кітруда® становить 200 мг у вигляді внутрішньовенної інфузії, що проводиться протягом 30 хвилин, 1 раз на 3 тижні, до прогресування захворювання або розвитку неприйнятної токсичності, або протягом 24 місяців у пацієнтів без прогресування захворювання.

Модифікація дози

Тимчасово припинити застосування препарату Кітруда® у разі:

 • пневмоніту 2 ступеня (див. розділ «Особливості застосування»);
 • коліту 2 або 3 ступеня (див. розділ «Особливості застосування»);
 • ендокринопатії 3 або 4 ступеня (див. розділ «Особливості застосування»);
 • гематологічної токсичності 4 ступеня у пацієнтів з класичною лімфомою Ходжкіна;
 • нефриту 2 ступеня (див. розділ «Особливості застосування»);
 • 3 ступеня тяжких шкірних реакцій або підтвердження синдрому Стівенса–Джонсона (SJS) або токсичного епідермального некролізу (TEN) (див. розділ «Особливості застосування»);
 • підвищення рівнів АСТ або АЛТ більше ніж у 3–5 разів вище ВМН (верхня межа норми) або рівня загального білірубіну в 1,5–3 рази вище ВМН;
 • побічної реакції тяжкої форми або 3 ступеня (див. розділ «Особливості застосування»).

Відновити застосування препарату Кітруда® пацієнтам при ослабленні побічної реакції до ступеня 0–1.

Остаточно відмінити препарат Кітруда®  у разі наявності хоча б однієї з таких причин:

 • побічна реакції, що загрожує життю (за винятком ендокринопатій, що контролюються гормонозамісною терапією, або гематологічна токсичність у пацієнтів з класичною лімфомою Ходжкіна);
 • пневмоніт 3 або 4 ступеня або рецидив пневмоніту ступеня 2 (див. розділ «Особливості застосування»);
 • нефрит 3 або 4 ступеня (див. розділ «Особливості застосування»);
 • рівень АЛТ або АСТ більше ніж в 5 разів перевищує ВМН або рівень загального білірубіну перевищує більше ніж в 3 рази ВМН;
 • для пацієнтів із метастазами в печінку, які почали лікування з рівнями АЛТ або АСТ 2 ступеня, якщо АЛТ або АСТ підвищується на 50% або більше порівняно з вихідним показником і триває протягом як мінімум 1 тижня;
 • побічні реакції, пов’язані з проведенням інфузії, 3 або 4 ступеня (див. розділ «Особливості застосування»);
 • 4 ступінь тяжких шкірних реакцій або підтверджені SJS або TEN;
 • неможливість знизити дозу кортикостероїду до 10 мг або нижче (преднізон або еквівалент) протягом 12 тижнів;
 • стійка побічна реакція 2 або 3 ступеня (за винятком ендокринопатій, що контролюються гормонозамісною терапією), що не покращується до ступеня 0–1 протягом 12 тижнів після введення останньої дози препарату Кітруда®;
 • будь-яка побічна реакція, пов’язана з лікуванням, тяжкої форми або 3 ступеня, що виникає повторно (див. розділ «Особливості застосування»).

Спосіб застосування

Препарат Кітруда® слід вводити внутрішньовенно інфузійно протягом 30 хвилин 1 раз на 3 тижні. Препарат Кітруда® не можна вводити внутрішньовенно струменево або болюсно.

Підготовка і введення препарату

 • Не струшувати флакон.
 • Витримати флакон з препаратом Кітруда® при кімнатній температурі (не вище 25 °C).
 • Перед розведенням флакон з препаратом може знаходитися поза холодильником (при температурі не вище 25 °C) до 24 годин.
 • Парентеральні лікарські засоби перед введенням необхідно візуально перевіряти на наявність твердих часток і зміну кольору. При наявності видимих часток чи у разі зміни кольору флакон з препаратом слід утилізувати.
 • Набрати необхідний об’єм до 4 мл (100 мг) препарату Кітруда® і помістити в мішок (або флакон) для внутрішньовенних інфузій, що містить 0,9 % розчин хлориду натрію або 5 % розчин глюкози (декстрози), щоб приготувати розчин з кінцевою концентрацією в діапазоні від 1 до 10 мг/мл. У кожному флаконі розчину на 0,25 мл більше (загальний об’єм у флаконі – 4,25 мл) для забезпечення відновлення 4 мл концентрату. Змішати слабкий розчин обережним обертанням мішка (або флакону).
 • З мікробіологічної точки зору, розведений препарат слід використати негайно. Розведений розчин не можна заморожувати. Якщо розчин не використаний негайно, хімічна та фізична стабільність препарату Кітруда® була продемонстрована протягом 24 годин при температурі від 2 до 8 ºC. Таке 24 годинне утримання може включати до 6 годин зберігання при кімнатній температурі (не вище 25 °C). При зберіганні у холодильнику перед застосуванням флакони і/або мішки для внутрішньовенних інфузій слід витримати до досягнення препаратом кімнатної температури.

Вводити розчин для інфузій внутрішньовенно протягом 30 хвилин, використовуючи стерильний, апірогенний, з низьким рівнем зв’язування білків, прохідний або розширюваний фільтр від 0,2 до 5 мікрон, що вбудований або приєднаний до інфузійної системи.

 • Не вводити одночасно з іншими лікарськими засобами через один внутрішньовенний катетер.
 • Флакон з препаратом Кітруда® призначений тільки для одноразового використання.

Весь невикористаний препарат, що залишився у флаконі, або відходи, слід утилізувати згідно з місцевими вимогами.

Діти

Досвід застосування препарату Кітруда® дітям обмежений. У дослідженні 40 дітей (16 дітей віком від 2 до 12 років і 24 підлітки віком від 12 до 18 років) з прогресуючою меланомою, лімфомою або PD-L1-позитивною, рецидивуючою або рефрактерною солідною пухлиною отримували препарат Кітруда® у дозі 2 мг/кг 1 раз на 3 тижні. Пацієнти отримали в середньому 3 дози (діапазон 1–17 доз) препарату Кітруда®, а 34 пацієнти (85%) – 2 дози або більше. Концентрація пембролізумабу у дітей була зіставною із такою у дорослих при однаковій схемі дозування – 2 мг/кг 1 раз на 3 тижні. Профіль безпеки у дітей був аналогічний профілю у дорослих; токсичність розвивалась частіше (різниця ≥15%) у дітей порівняно із дорослими віком до 65 років: втома (45%), блювання (38%), біль у животі (28%), гіпертрансаміназемія (28%) і гіпонатріємія (18%). Ефективність у дітей з класичною лімфомою Ходжкіна або пухлиною з високою мікросателітною нестабільністю екстраполюється відповідно до результатів досліджень у дорослих.

Передозування.

Немає інформації про передозування препарату Кітруда®.

Побічні реакції

Оскільки клінічні дослідження проводились у різних умовах, частоту побічних реакцій у клінічних дослідженнях неможливо прямо порівняти із частотою у дослідженнях інших препаратів, а також вона може не відображати частоту реакцій при застосуванні препарату. Дані розділу «Особливості застосування» включають інформацію щодо експозиції препарату Кітруда® за участю 2799 пацієнтів у 3 рандомізованих, відкритих клінічних дослідженнях з активним контролем (KEYNOTE-002, KEYNOTE-006 і KEYNOTE-010), із яких 912 пацієнтів із меланомою і 682 пацієнти із НДРЛ, а також у дослідженні KEYNOTE-001 655 пацієнтів з меланомою і 550 пацієнтів із НДРЛ. Додатково, ці дані відображають експозицію препарату Кітруда® у нерандомізованому, відкритому, багатокогортному дослідженні (KEYNOTE-012) за участю 192 пацієнтів з плоскоклітинним раком голови та шиї і у двох нерандомізованих, відкритих дослідженнях (KEYNOTE-013 і KEYNOTE-087) за участю 241 пацієнта з класичною лімфомою Ходжкіна. В усіх дослідженнях препарат Кітруда® призначали у дозах 2 мг/кг внутрішньовенно 1 раз на 3 тижні, 10 мг/кг внутрішньовенно 1 раз на 2 тижні, 10 мг/кг внутрішньовенно 1 раз на 3 тижні або 200 мг внутрішньовенно 1 раз на 3 тижні. 41% з 2799 пацієнтів застосовували препарат протягом 6 місяців і довше, 21% – протягом 12 місяців і довше.

Дані цього розділу отримано у 5 рандомізованих, відкритих клінічних дослідженнях з активним контролем (KEYNOTE-002, KEYNOTE-006, KEYNOTE-010, KEYNOTE-021, і KEYNOTE-045), в яких препарат Кітруда® застосовували 912 пацієнтам із меланомою, 741 пацієнтам із НДРЛ і 542 пацієнтам з уротеліальною карциномою, і у 4 нерандомізованих, відкритих дослідженнях (KEYNOTE-012, KEYNOTE-087, KEYNOTE-052 і KEYNOTE-059) препарат Кітруда® застосовували 192 пацієнтам з плоскоклітинним раком голови та шиї, 210 пацієнтам з класичною лімфомою Ходжкіна, 370 пацієнтам з уротеліальною карциномою і 259 пацієнтам з раком шлунку. У цих дослідженнях препарат Кітруда® призначали у дозах 2 мг/кг 1 раз на 3 тижні, 200 мг 1 раз на 3 тижні або 10 мг/кг 1 раз на 2 або 3 тижні.

Меланома

Меланома, при якій не проводилося лікування іпілімумабом

Безпеку застосування препарату Кітруда® пацієнтам з нерезектабельною або метастатичною меланомою, які раніше не отримували лікування іпілімумабом і не більше 1 курсу системної терапії, вивчали у дослідженні KEYNOTE-006. KEYNOTE-006 – це мультицентрове, відкрите дослідження з активним контролем, в якому пацієнти були рандомізовані (1:1:1) і отримували препарат Кітруда® у дозі 10 мг/кг 1 раз на 2 тижні (n=278) або у дозі 10 мг/кг 1 раз на 3 тижні (n=277) до прогресування захворювання або розвитку несприйнятливої токсичності або отримували іпілімумаб у дозі 3 мг/кг 1 раз на 3 тижні до 4-х доз, якщо препарат не було відмінено раніше з причини прогресування захворювання або розвитку несприйнятливої токсичності (n=256). До досліджень включали пацієнтів з аутоімунним захворюванням, станами, що вимагають застосування системних кортикостероїдів або інших імуносупресантів; інтерстиціальним захворюванням легень в анамнезі; активною інфекцією, що вимагає лікування, включаючи ВІЛ або гепатит В чи С.

Середня тривалість експозиції препарату Кітруда®становила 5,6 місяця (діапазон – від 1 дня до 11,0 місяця) і була однаковою в обох групах лікування. 51% і 46% пацієнтів отримували препарат Кітруда® у дозі 10 мг/кг 1 раз на 2 або 3 тижні, відповідно, протягом ≥6 місяців. Жоден із пацієнтів не отримував лікування довше 1 року.

Характеристики пацієнтів: середній вік – 62 роки (від 18 до 89 років), 60% – чоловіки, 98% –представники європеоїдної раси, у 32% – підвищений вихідний рівень лактатдегідрогенази (ЛДГ), 65% – зі стадією захворювання M1c, 9% – з метастазами у головний мозок в анамнезі, приблизно 36% пацієнтів раніше отримували системну терапію, що включала інгібітор BRAF (15%), хіміотерапію (13%) та імунотерапію (6%).

У дослідженні KEYNOTE-006 профіль побічних реакцій був подібним при застосуванні кожні 2 тижні і кожні 3 тижні, тому висновки щодо безпеки подано в об’єднаному аналізі (n=555) обох груп застосування препарату Кітруда®. Побічні реакції, що призводили до остаточної відміни препарату Кітруда®, виникали у 9% пацієнтів. Побічними реакціями, що призводили до остаточної відміни препарату Кітруда® у більше 1 пацієнта, були: коліт (1,4%), аутоімунний гепатит (0,7%), алергічна реакція (0,4%), полінейропатія (0,4%) і серцева недостатність (0,4%). Побічні реакції, що призводили до перерви у застосуванні препарату Кітруда®, спостерігалися у 21% пацієнтів; найчастішою реакцією (≥1%) була діарея (2,5%). Найчастішими побічними реакціями, про які повідомлялося (як мінімум у 20% пацієнтів), були втома і діарея. У таблиці 1 і таблиці 2 вказана частота окремих побічних реакцій та змін лабораторних показників, що спостерігалися у пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®.

Таблиця 1. Окремі# побічні реакції, що виникали у ≥10% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-006

 
Кітруда®
10 мг/кг 1 раз на 2 або 3 тижні
n=555
Іпілімумаб
n=256
Побічна реакція
Всі ступені*
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Порушення загального стану та такі, що пов’язані зі способом застосування препарату
Втома
28
0,9
28
3,1
Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини
Висип**
24
0,2
23
1,2
Вітиліго ***
13
0
2
0
Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин
Артралгія
18
0,4
10
1,2
Біль у спині
12
0,9
7
0,8
Порушення з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Кашель
17
0
7
0,4
Диспное
11
0,9
7
0,8
Порушення з боку метаболізму та харчування
Зниження апетиту
16
0,5
14
0,8
Порушення з боку нервової системи
Головний біль
14
0,2
14
0,8

# Побічні реакції, що виникали з однаковою або вищою частотою порівняно з групою іпілімумабу.

* Ступені за NCI CTCAE v4.0.

** Включає висип, еритематозний висип, фолікулярний висип, генералізований висип, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип, сверблячий висип, ексфоліативний висип.

*** Включає гіпопігментацію шкіри.

Інші клінічно важливі побічні реакції, що виникали у ≥10% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®: діарея (26%), нудота (21%) і свербіж (17%).

Таблиця 2. Окремі# зміни лабораторних показників (порівняно з вихідним значенням), що виникали у ≥20% пацієнтів з меланомою при застосуванні препарату Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-006

 
Кітруда®
10 мг/кг 1 раз на 2 або 3 тижні
Іпілімумаб
 
Лабораторний тест*
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Біохімічний аналіз крові
Гіперглікемія
45
4,2
45
3,8
Гіпертригліцеридемія
43
2,6
31
1,1
Гіпонатріємія
28
4,6
26
7
Підвищення АСТ
27
2,6
25
2,5
Гіперхолестеринемія
20
1,2
13
0
Гематологія
Анемія
35
3,8
33
4,0
Лімфопенія
33
7
25
6

# Побічні реакції, що виникали з однаковою або вищою частотою порівняно з групою іпілімумабу.

* Частота базується на кількості пацієнтів, у яких є вихідні результати тесту і як мінімум 1 результат у дослідженні: Кітруда® (520–546 пацієнтів) і іпілімумаб (237–247 пацієнтів); гіпертригліцеридемія: Кітруда® n=429 та іпілімумаб n=183; гіперхолестеринемія: Кітруда® n=484 та іпілімумаб n=205.

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

Інші патологічні зміни лабораторних показників, що спостерігалися у ≥20% пацієнтів при лікуванні препаратом Кітруда®: посилення гіпоальбумінемії (27% усіх ступенів; 2,4% ступінь 3–4), підвищення рівня АЛТ (23% усіх ступенів; 3,1% ступінь 3–4) і підвищення рівня лужної фосфатази (21% усіх ступенів; 2,0% ступінь 3–4).

Меланома із рефрактерністю до іпілімумабу

Безпеку застосування препарату Кітруда® пацієнтам із нерезектабельною або метастатичною меланомою і прогресуванням захворювання після лікування іпілімумабом і, якщо мутація BRAF V600 позитивна, інгібітором BRAF оцінювали у дослідженні KEYNOTE-002. KEYNOTE-002 – це мультицентрове, частково «сліпе» (за дозою препарату Кітруда®), рандомізоване (1:1:1) дослідження з активним контролем за участю 528 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда® у дозі 2 мг/кг (n=178) або 10 мг/кг (n=179) 1 раз на 3 тижні або хіміотерапію за вибором дослідника (n=171), що включала дакарбазин (26%), темозоломід (25%), паклітаксел і карбоплатин (25%), паклітаксел (16%), карбоплатин (8%). Із дослідження виключались пацієнти з аутоімунним захворюванням, тяжкою імуноопосередкованою токсичністю, пов’язаною із застосування іпілімумабу, визначеною як токсичність 4 ступеня або токсичність 3 ступеня, що вимагає застосування кортикостероїдів (більше 10 мг/добу преднізону або еквівалентна доза) протягом більше 12 тижнів; з медичними станами, що вимагають застосування системних кортикостероїдів або інших імуносупресорів; інтерстиціальним захворюванням легень в анамнезі; активною інфекцією, що вимагає лікування, включаючи ВІЛ або гепатит В чи С.

Середня тривалість дії препарату Кітруда® у дозі 2 мг/кг кожні 3 тижні становила 3,7 місяця (діапазон – від 1 до 16,6 місяця), а у дозі 10 мг/кг кожні 3 тижні – 4,8 місяця (діапазон – від 1 до 16,8 місяця). Наведені нижче дані відображають експозицію препарату Кітруда® у дозі 2 мг/кг у 36% пацієнтів, які отримували препарат протягом ≥6 місяців, і 4% пацієнтів, які отримували препарат протягом ≥12 місяців. У групі застосування препарату Кітруда® у дозі 10 мг/кг 41% пацієнтів отримували цей лікарський засіб протягом ≥6 місяців і 6% пацієнтів – протягом ≥12 місяців.

Характеристики пацієнтів: середній вік – 62 роки (від 15 до 89 років), 61% – чоловіки, 98% – представники європеоїдної раси, у 41% – підвищений вихідний рівень лактатдегідрогенази (ЛДГ), 83% – зі стадією захворювання M1c, приблизно 73% пацієнтів раніше отримували 2 чи більше курси системної терапії з приводу прогресування захворювання або метастазів (100% отримували іпілімумаб і 25% інгібітор BRAF), у 15% – в анамнезі метастази у головний мозок.

У дослідженні KEYNOTE-002 профіль побічних реакцій був подібним при застосуванні доз 2 мг/кг і 10 мг/кг, тому висновки щодо результатів безпеки представлено в об’єднаному аналізі (n=357) обох груп застосування препарату Кітруда®.

Побічні реакції, що призвели до остаточної відміни препарату Кітруда®, виникли у 12% пацієнтів. Найчастішими реакціями (≥1%) були погіршення загального стану здоров’я (1%), астенія (1%), диспное (1%), пневмоніт (1%) і генералізований набряк (1%). Побічні реакції, що призводили до тимчасового припинення лікування, спостерігалися у 14% пацієнтів; найчастішими (≥1%) були диспное (1%), діарея (1%) і макуло-папульозний висип (1%). Найчастішими побічними реакціями (повідомлялося як мінімум у 20% пацієнтів) були втома, свербіж, висип, закреп, нудота, діарея і зниження апетиту. У таблиці 3 вказана частота побічних реакцій, що спостерігалися як мінімум у 10% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®.

Таблиця 3. Окремі# побічні реакції, що виникали у ≥10% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-002

 
Кітруда®
2 мг/кг або 10 мг/кг 1 раз на 3 тижні
n=357
Хіміотерапія*
n=171
Побічна реакція
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Порушення загального стану та такі що, пов’язані зі способом застосування препарату
Пірексія
14
0,3
9
0,6
Астенія
10
2,0
9
1,8
Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини
Свербіж
28
0
8
0
Висип ***
24
0,6
8
0
Порушення з боку ШКТ
Закреп
22
0,3
20
2,3
Діарея
20
0,8
20
2,3
Біль у животі
13
1,7
8
1,2
Порушення з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Кашель
18
0
16
0
Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин
Біль у суглобах
14
0,6
10
1,2

# Побічні реакції, що виникали з однаковою або більшою частотою порівняно з групою хіміотерапії.

* Хіміотерапія: дакарбазин, темозоломід, карбоплатин плюс паклітаксел або карбоплатин.

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

*** Включає висип, еритематозний висип, генералізований висип, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип, сверблячий висип.

Інші клінічно важливі побічні реакції, що виникали у пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®: втома (43%), нудота (22%), зниження апетиту (20%), блювання (13%) і периферична невропатія (1,7%).

Таблиця 4. Окремі# змінені лабораторні показники (порівняно з вихідним значенням), що виникали у ≥20% пацієнтів з меланомою при застосуванні препарату Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-002

 
Кітруда®
2 мг/кг або 10 мг/кг
1 раз на 3 тижні
Хіміотерапія
 
Лабораторний тест*
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Біохімічний аналіз крові
Гіперглікемія
49
6
44
6
Гіперальбумінемія
37
1,9
33
0,6
Гіпонатріємія
37
7
24
3,8
Гіпертригліцеридемія
33
0
32
0,9
Підвищення рівня лужної фосфатази
26
3,1
18
1,9
Підвищення АСТ
24
2,2
16
0,6
Зниження рівня бікарбонатів
22
0,4
13
0
Гіпокальціємія
21
0,3
18
1,9
Підвищення АЛТ
21
1,8
16
0,6

# Побічні реакції, що виникали з однаковою або більшою частотою порівняно з групою хіміотерапії.

* Частота базується на кількості пацієнтів, у яких є вихідні результати тесту і як мінімум 1 результат у дослідженні: Кітруда® (320–325 пацієнтів) і хіміотерапія (154–161 пацієнтів); гіпертригліцеридемія: Кітруда® n=247 та хіміотерапія n=116; зниження рівня бікарбонату: Кітруда® n=263 та іпілімумаб n=123.

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

Інші патологічні зміни лабораторних показників, що спостерігалися у ≥20% пацієнтів при лікуванні препаратом Кітруда®: анемія (44% усіх степенів; 10% ступінь 3–4), лімфопенія (40% усіх ступенів; 9% ступінь 3–4).

НДРЛ

Пацієнти, які раніше отримували лікування при НДРЛ

Безпеку застосування препарату Кітруда® вивчали у дослідженні KEYNOTE-010 (мультицентрове, відкрите, рандомізоване (1:1:1) дослідження з відкритим контролем) за участі пацієнтів із прогресуючим НДРЛ, у яких підтверджено прогресування захворювання після хіміотерапії з препаратом платини і, якщо позитивна генетична аберація EGFR або ALK, пацієнти отримували відповідну терапію при таких абераціях. Загалом 991 пацієнти отримували препарат Кітруда® у дозі 2 мг/кг (n=339) або 10 мг/кг (n=343) 1 раз на 3 тижні або доцетаксел (n=309) у дозі 75 мг/м2 1 раз на 3 тижні.

Пацієнти з аутоімунним захворюванням, медичними станами, що вимагають застосування системних кортикостероїдів або інших імуносупресантів, або пацієнти, які отримали більше 30 Гр опромінення грудної клітки протягом останніх 26 тижнів, не допускалися до участі у дослідженні.

Середня тривалість застосування препарату Кітруда® у дозі 2 мг/кг 1 раз на 3 тижні становила 3,5 місяця (діапазон – від 1 дня до 22,4 місяця) і у дозі 10 мг/кг 1 раз на 3 тижні – 3,5 місяця (діапазон від 1 дня до 20,8 місяця).

Наведені нижче дані відображають експозицію препарату Кітруда® у дозі 2 мг/кг у 31% пацієнтів, які отримували препарат протягом ≥6 місяців. У групі застосування препарату Кітруда® у дозі 10 мг/кг 34% пацієнтів отримували препарат протягом ≥6 місяців.

Характеристики пацієнтів: середній вік – 63 роки (від 20 до 88 років), 42% – віком від 65 років і старше, 61% – чоловіки, 72% – представники європеоїдної раси, 21% – монголоїдної раси, 8% – з локально прогресуючим захворюванням, 91% – із метастазами і 15% – із метастазами у головний мозок в анамнезі.

У дослідженні KEYNOTE-010 профіль побічних реакцій був подібним при застосуванні доз 2 мг/кг і 10 мг/кг, тому висновки щодо результатів безпеки подано в об’єднаному аналізі (n=682). 8% пацієнтів припинили лікування з причини розвитку побічних реакцій. Найчастішою реакцією, що призводила до остаточної відміни препарату Кітруда®, був пневмоніт (1,8%). Побічні реакції, що призводили до тимчасового припинення застосування препарату Кітруда®, спостерігалися у 23% пацієнтів; найчастішими (≥1%) побічними реакціями були: діарея (1%), втома (1,3%), пневмонія (1%), зростання рівнів ферментів печінки (1,2%), ослаблення апетиту (1,3%) і пневмоніт (1%). У таблиці 5 вказано частоту побічних реакцій, що спостерігалися як мінімум у 10% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®.

Таблиця 5. Окремі# побічні реакції, що виникали у ≥10% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-010

 
Кітруда®
2 мг/кг або 10 мг/кг
1 раз на 3 тижні
n=682
Доцетаксел
75 мг/м2
1 раз на 3 тижні
n=309
Побічна реакція
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Порушення з боку метаболізму і харчування
Зниження апетиту
25
1,5
23
2,6
Порушення з боку ШКТ
Нудота
20
1,3
18
0,6
Закреп
15
0,6
12
0,6
Блювання
13
0,9
10
0,6
Порушення з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Диспное
23
3,7
20
2,6
Кашель
19
0,6
14
0
Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин
Артралгія
11
1,0
9
0,3
Біль у спині
11
1,5
8
0,3
Порушення з боку шкіри і підшкірної тканини
Висип ***
17
0,4
8
0
Свербіж
11
0
3
0,3

# Побічні реакції, що виникали з однаковою або більшою частотою порівняно з групою доцетакселу.

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

*** Включає висип, еритематозний висип, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип, сверблячий висип.

Інші клінічно важливі побічні реакції, що виникали у пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®: втома (25%), діарея (14%), астенія (11%) і пірексія (11%).

Таблиця 6. Окремі# змінені лабораторні показники (порівняно з вихідним значенням), що виникали у ≥20% пацієнтів з НДРЛ при застосуванні препарату Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-010

 
Кітруда®
2 мг/кг або 10 мг/кг
1 раз на 3 тижні
Доцетаксел
75 мг/м2
1 раз на 3 тижні
Лабораторний тест*
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Біохімічний аналіз крові
Гіпонатріємія
32
8
27
2,9
Підвищення рівня лужної фосфатази
28
3,0
16
0,7
Підвищення АСТ
26
1,6
12
0,7
Підвищення АЛТ
22
2,7
9
0,4

# Побічні реакції, що виникали з однаковою або більшою частотою порівняно з групою доцетакселу.

* Частота базується на кількості пацієнтів, у яких є вихідні результати тесту і як мінімум 1 результат у дослідженні: Кітруда® (631–638 пацієнтів) і доцетаксел (274–277 пацієнтів).

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

Інші патологічні зміни лабораторних показників, що спостерігалися у ≥20% пацієнтів при лікуванні препаратом Кітруда®: гіперглікемія (44% усіх ступенів; 4,1% ступінь 3–4), анемія (37% усіх степенів; 3,8% ступінь 3–4), гіпертригліцеридемія (36% усіх ступенів; 1,8% ступінь 3–4), лімфопенія (35% усіх ступенів; 9% ступінь 3–4), гіперальбумінемія (34% усіх ступенів; 1,6 ступінь 3-4) і гіперхолестеринемія (20% усіх ступенів; 0,7% ступінь 3–4).

Несквамозний НДРЛ (без лікування в анамнезі) у комбінації з хіміотерапією

Безпеку застосування препарату Кітруда® у комбінації з пеметрекселом і карбоплатином вивчали у рандомізованому (1:1) відкритому дослідженні KEYNOTE-021Пацієнтам, які раніше не отримували лікування при несквамозному НДРЛ, призначали препарат Кітруда® 200 мг з пеметрекседом і карбоплатином (n=59), або пеметрексед і карбоплатин (n=62). Пацієнти з аутоімунним захворюванням, що вимагало системного лікування протягом 2 останніх років; з медичними станами, що вимагали застосування імуносупресорів; які отримали більше 30 Гр опромінення грудної клітки протягом останніх 26 тижнів не допускалися до участі у дослідженні.

Середня тривалість застосування препарату Кітруда® становила 8 місяців (діапазон – від 1 дня до 16 місяців). 68% пацієнтів отримували препарат Кітруда® у дозі 200 мг протягом ≥6 місяців. Характеристики пацієнтів: середній вік – 64 роки (від 37 до 80 років), 48% – віком від 65 років і старше, 39% – чоловіки, 87% – представники європеоїдної раси, 8% – монголоїдної раси, 97% – із метастазами і 12% – із метастазами у головний мозок.

Побічні реакції, що призвели до відміни препарату Кітруда®, виникли у 10% пацієнтів. Найчастішою реакцією, що призводила до відміни препарату Кітруда® (≥2%), було гостре захворювання нирок (3,4%). Побічні реакції, що призводили до тимчасового припинення застосування препарату Кітруда®, спостерігалися у 39% пацієнтів; найчастішими (≥2%) побічними реакціями були: втома (8%), зниження рівня нейтрофілів (8%), анемія (5%), диспное (3,4%) і пневмоніт (3,4%). У таблиці 7 вказана частота побічних реакцій, що спостерігалися як мінімум у 20% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®. Дослідження KEYNOTE-021 не мало на меті визначення статистично значущої різниці у частоті побічних реакцій при застосуванні пембролізумабу+хіміотерапія порівняно із хіміотерапією.

Таблиця 7. Побічні реакції, що виникали у ≥20% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-021

 
Кітруда®,
пеметрексед, карбоплатин
n=59
Пеметрексед, карбоплатин
n=62
Побічна реакція
Всі ступені*
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Порушення загального стану та такі, що пов’язані зі способом застосування препарату
Втома
71
3,4
50
0
Периферичні набряки
22
0
18
0
Порушення з боку ШКТ
Нудота
68
1,7
56
0
Закреп
51
0
37
1,6
Блювання
39
1,7
27
0
Діарея
37
1,7
23
1,6
Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини
Висип**
42
1,7
21
1,6
Свербіж
24
0
4,8
0
Алопеція
20
0
3,2
0
Порушення з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Диспное
39
3,4
21
0
Кашель
24
0
18
0
Порушення з боку метаболізму та харчування
Зниження апетиту
31
0
23
0
Порушення з боку нервової системи
Головний біль
31
0
16
1,6
Запаморочення
24
0
16
0
Дисгевзія
20
0
11
0
Порушення психіки
Безсоння
24
0
15
0
Інфекції та інвазії
Інфекція респіраторного тракту
20
0
3,2
0
Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин
Артралгія
15
0
24
1,6

* Ступені за NCI CTCAE v4.0.

** Включає висип, генералізований висип, макулярний висип, макуло-папульозний висип, сверблячий висип.

Таблиця 8. Зміни лабораторних показників (порівняно з вихідним значенням), що виникали у ≥20% пацієнтів у дослідженні KEYNOTE-021

 
Кітруда®,
пеметрексед, карбоплатин
Пеметрексед, карбоплатин
 
Лабораторний тест*
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Біохімічний аналіз крові
Гіперглікемія
74
9
61
5
Зменшення рівня лімфоцитів
53
23
60
28
Підвищення АСТ
51
3,5
46
1,7
Гіпертригліцеридемія
50
0
43
0
Підвищення АЛТ
40
3,5
32
1,7
Підвищення рівня креатиніну
34
3,4
19
1,7
Гіпонатріємія
33
5
35
3,5
Гіперальбумінемія
32
0
31
0
Гіпокальціємія
30
5
19
1,7
Гіпокаліємія
29
5
22
1,7
Гіпофосфатемія
29
5
24
11
Підвищення рівня лужної фосфатази
28
0
9
0
Гематологія
Зниження рівня гемоглобіну
83
17
84
19
Зниження рівня нейтрофілів
47
14
43
8
Зниження рівня тромбоцитів
24
9
36
10

* Частота базується на кількості пацієнтів, у яких є вихідні результати тесту і як мінімум 1 результат у дослідженні: Кітруда®, пеметрексед, карбоплатин (56–58 пацієнтів) і пеметрексед, карбоплатин (55–61 пацієнтів).

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

Плоскоклітинний рак голови та шиї

Для 192 пацієнтів з плоскоклітинним раком голови та шиї, які брали участь у дослідженні KEYNOTE-012, середня тривалість застосування препарату Кітруда® становила 3,3 місяця (діапазон – від 1 дня до 27,9 місяця). Пацієнти з аутоімунними захворюваннями або з медичними станами, що вимагають застосування імуносупресорів, не допускалися до участі у дослідженні KEYNOTE-012. Середній вік пацієнтів становив 60 років (діапазон – від 20 до 84 років), 35% – віком від 65 років і старше, 83% – чоловіки, 77% – представники європеоїдної раси, 15% – монголоїдної раси, 5% – афроамериканці. 61% пацієнтів отримували 2 або більше видів лікування з приводу рецидиву чи метастазів, 95% раніше отримували радіотерапію. Вихідний показник ECOG PS становив 0 (30%) або 1 (70%) і у 86% – M1 стадія захворювання.

Препарат Кітруда® відмінено 17% пацієнтів з причини побічних реакцій. Серйозні побічні реакції спостерігались у 45% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®. Найчастішими побічними реакціями, що виникали як мінімум у 2% пацієнтів, були: пневмонія, диспное, сплутаність свідомості, блювання, плевральний випіт і респіраторна недостатність. Частота побічних реакцій, включаючи серйозні побічні реакції, була аналогічною у групах дозування (10 мг/кг 1 раз на 2 тижні або 200 мг 1 раз на 3 тижні); це об’єднані дані. Найчастішими побічними реакціями (спостерігалися у ≥ 20% пацієнтів) були втома, зниження апетиту і диспное. Побічні реакції, що спостерігалися у пацієнтів з плоскоклітинним раком голови та шиї, були, як правило, подібними до реакцій у пацієнтів з меланомою або НДРЛ. За винятком підвищеної частоти набряку обличчя (10% усіх ступенів; 2,1% ступінь 3–4) і появою гіпертиреозу або погіршення стану при гіпотиреозі.

Класична лімфома Ходжкіна

У 210 пацієнтів із класичною лімфомою Ходжкіна, які брали участь у дослідженні KEYNOTE-087, середня тривалість застосування препарату Кітруда® становила 8,4 місяці (діапазон – від 1 дня до 15,2 місяця). Препарат Кітруда® відмінено 5% пацієнтів з причини побічних реакцій і тимчасово припинено 26% пацієнтів. У 15% пацієнтів виникали побічні реакції, що вимагали застосування системних кортикостероїдів. Серйозні побічні реакції спостерігались у 16% пацієнтів. Найчастішими серйозними побічними реакціями (≥1%) були пневмонія, пневмоніт, пірексія, диспное, реакція «трансплантат проти господаря», герпес зостер. 2 пацієнти померли з причин, що не пов’язані з прогресуванням захворювання (реакція відторгнення трансплантата і септичний шок). У таблиці 9 вказана частота побічних реакцій, що спостерігалися як мінімум у 10% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®.

Таблиця 9. Побічні реакції, що виникали у ≥10% пацієнтів із класичною лімфомою Ходжкіна, які отримували препарат Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-087

 
Кітруда®, 200 мг 1 раз на 3 тижні
n=210
Побічна реакція
Всі ступені*
(%)
Ступінь 3
(%)
Порушення загального стану та такі, що пов’язані зі способом застосування препарату
Втома**
26
1,0
Пірексія
24
1,0
Порушення з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Кашель ***
24
0,5
Диспное ****
11
1,0
Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин
Біль у м’язах і кістках*****
21
1,0
Артралгія
10
0,5
Порушення з боку ШКТ
Діарея1
20
1,4
Блювання
15
0
Нудота
13
0
Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини
Висип 2
20
0,5
Свербіж
11
0
Порушення з боку ендокринної системи
Гіпотиреоз
14
0,5
Інфекціі та інвазії
Інфекції верхніх відділів респіраторного тракту
13
0
Порушення з боку нервової системи
Головний біль
11
0,5
Периферична нейропатія3
10
0

* Ступені за NCI CTCAE v4.0.

** Включає втому, астенію.

*** Включає кашель, продуктивний кашель.

**** Включає диспное, диспное при навантаженні, свистяче дихання.

***** Включає біль у спині, міалгію, біль у кістках, скелетно-м’язовий біль, біль у кінцівках, скелетно-м’язовий біль у грудній клітці, скелетно-м’язовий дискомфорт, біль у шиї.

1 Включає діарею, гастроентерит, коліт, ентероколіт.

2 Включає висип, макуло-папульозний висип, медикаментозний висип, екзему, екзему астеатозну, дерматит, дерматит акнеформний, контактний дерматит, еритематозний висип, макулярний висип, папульозний висип, сверблячий висип, себорейний дерматит, псоріазоподібний дерматит.

3 Включає периферичну невропатію, периферичну сенсорну невропатію, гіпестезію, парестезію, дизестезію, полінейропатію.

Інші клінічно важливі побічні реакції, що виникали у менш ніж 10% пацієнтів в дослідженні KEYNOTE-087: реакції на проведення інфузії (9%), гіпертиреоз (3%), пневмоніт (3%), увеїт (1%), міозит (1%), мієліт (0,5%), міокардит (0,5%).

Таблиця 10. Окремі лабораторні показники (порівняно з вихідним значенням), що виникали у ≥15% пацієнтів із класичною лімфомою Ходжкіна при застосуванні препарату Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-087

 
Кітруда®, 200 мг 1 раз на 3 тижні
Лабораторний тест*
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3-4
(%)
Біохімічний аналіз крові
Гіпертрансаміназемія ***
34
2
Підвищення рівня лужної фосфатази
17
0
Підвищення рівня креатиніну
15
0,5
Гематологія
Анемія
30
6
Тромбоцитопенія
27
4
Нейтропенія
24
7

* Частота базується на кількості пацієнтів, у яких є вихідні результати тесту і як мінімум 1 результат у дослідженні: Кітруда® (208–209 пацієнтів).

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

***Включає підвищення рівнів АЛТ або АСТ.

Гіпербілірубінемія спостерігалась у менш ніж 15% пацієнтів, які брали участь у дослідженні KEYNOTE-087 (10% усіх ступенів, 2,4% ступінь 3–4).

Уротеліальна карцинома

Пацієнти з уротеліальною карциномою, яким не показаний цисплатин

Безпеку препарату Кітруда® вивчали у дослідженні KEYNOTE-052 (з однією групою) за участю 370 пацієнтів з місцево прогресуючою або метастатичною уротеліальною карциномою, яким не показане лікування цисплатином. Пацієнти з аутоімунним захворюванням або станами, що вимагають застосування системних кортикостероїдів або інших імуносупресорів, не допускалися до участі у дослідженні. Пацієнти отримували препарат Кітруда® у дозі 200 мг 1 раз на 3 тижні до того часу, поки не розвивалась неприйнятна токсичність або прогресування захворювання (клінічно або радіографічно). Середня тривалість застосування препарату Кітруда® становила 2,8 місяця (діапазон – від 1 дня до 15,8 місяця). Найчастішими побічними реакціями (як мінімум у 20% пацієнтів) були: втома, скелетно-м’язовий біль, зниження апетиту, закреп, висип і діарея. Препарат Кітруда® відмінено 11% пацієнтів з причини розвитку побічних реакцій. 18 пацієнтів (5%) померли з причин, не пов’язаних з прогресуванням захворювання. У 5 пацієнтів (1,4%), які отримували лікування препаратом Кітруда®, розвинувся сепсис, що призвів до смерті, у 3 пацієнтів (0,8%) розвинулась пневмонія, що призвела до смерті. Побічні реакції, що призвели до тимчасового припинення лікування препаратом Кітруда®, виникли у 22% пацієнтів; найчастішими (≥1%) реакціями були: підвищення рівнів ферментів печінки, діарея, інфекція сечовивідних шляхів, гостре захворювання нирок, втома, біль у суглобах і пневмонія. Серйозні побічні реакції спостерігалися у 42% пацієнтів. Найчастішими серйозними побічними реакціями (≥2%) були: інфекція сечовивідних шляхів, гематурія, гостре захворювання нирок, пневмонія і уросепсис. Імуноопосередковані побічні реакції, що вимагали застосування системних глюкокортикоїдів, спостерігалися у 8% пацієнтів; 8% пацієнтів приймали гормональні препарати з причини імуноопосередкованих побічних реакцій; 5% пацієнтів потребували як мінімум одну дозу ≥ 40 мг стероїдного препарату (пероральний преднізон або еквівалент).

У таблиці 11 вказано частоту побічних реакцій, що виникали як мінімум у 10% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®.

Таблиця 11. Побічні реакції, що виникали у ≥10% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-052

 
Кітруда®, 200 мг 1 раз на 3 тижні
n=370
Побічна реакція
Всі ступені*
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі побічні реакції
96
49
Порушення з боку крові та лімфатичної системи
Анемія
17
7
Порушення з боку ШКТ
Закреп
21
1,1
Діарея1
20
2,4
Нудота
18
1,1
Біль у животі2
18
2,7
Підвищення рівнів функціональних проб печінки3
13
3,5
Блювання
12
0
Порушення загального стану та такі, що пов’язані зі способом застосування препарату
Втома4
38
6
Пірексія
11
0,5
Зниження маси тіла
10
0
Інфекції та інвазії
Інфекція сечовивідних шляхів
19
9
Порушення з боку метаболізму та харчування
Зниження апетиту
22
1,6
Гіпонатріємія
10
4,1
Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин
Біль у м’язах і кістках5
24
4,9
Артралгія
10
1,1
Порушення з боку нирок та сечовивідної системи
Зниження рівня креатиніну крові
11
1,1
Гематурія
13
3,0
Порушення з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Кашель
14
0
Диспное
11
0,5
Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини
Висип6
21
0,5
Свербіж
19
0,3
Периферичні набряки
14
1,1

* Ступені за NCI CTCAE v4.0.

1 Включає діарею, коліт, ентероколіт, гастроентерит, часті позиви до дефекації.

2 Включає абдомінальний біль, біль у тазовій порожнині, біль у боку, біль у нижній частині живота, біль у пухлині, біль у сечовому міхурі, біль у печінці, біль у надлобковій ділянці, дискомфорт у животі, біль у верхній частині живота.

3 Включає аутоімунний гепатит, гепатит, токсичний гепатит, ураження печінки, підвищення рівнів трансаміназ, гіпербілірубінемію, підвищення рівня білірубіну в плазмі крові, підвищення рівня АЛТ, підвищення рівня АСТ, підвищення рівня ферментів печінки, підвищення рівнів у функціональних пробах

4 Включає втому, астенію.

5 Включає біль у спині, біль у кістках, скелетно-м’язовий біль у грудній клітці, скелетно-м’язовий біль, міалгія, біль у шиї, біль у кінцівках, спінальний біль.

6 Включає дерматит, бульозний дерматит, екзему, еритему, висип, макулярний висип, макуло- папульозний висип, сверблячий висип, пустулярний висип, реакцію шкіри, акнеформний дерматит, себорейний дерматит, синдром долонно-підошовної еритродизестезії, генералізований висип.

Уротеліальна карцинома, при якій раніше проводилося лікування

Безпеку препарату Кітруда® вивчали у дослідженні KEYNOTE-045 за участю пацієнтів з місцево прогресуючою або метастатичною уротеліальною карциномою, які отримували хіміотерапію з препаратом платини. Дослідження KEYNOTE-045 було багатоцентровим, відкритим, рандомізованим (1:1), з активним контролем, що проводилося за участю 266 пацієнтів, які отримували препарат Кітруда® у дозі 200 мг 1 раз на 3 тижні або хіміотерапію за вибором дослідника (n=255), що включала паклітаксел (n=84), доцетаксел (n=84) або вінфлунін (n=87). Пацієнти з аутоімунним захворюванням або станами, що вимагають застосування системних кортикостероїдів або інших імуносупресорів, не допускалися до участі у дослідженні. Середня тривалість експозиції становила 3,5 місяця (діапазон – від 1 дня до 20 місяця) у пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®, і 1,5 місяця (діапазон – від 1 дня до 14 місяця) у пацієнтів, які отримували хіміотерапію.

Препарат Кітруда® відмінено 8% пацієнтів з причини розвитку побічних реакцій. Найчастішою побічною реакцією, що призводила до остаточної відміни препарату Кітруда®, був пневмоніт (1,9%). Побічні реакції, що призводили до тимчасового припинення застосування препарату Кітруда®, спостерігалися у 20% пацієнтів; найчастішими (≥1%) побічними реакціями були: інфекція сечовивідних шляхів (1,5%), діарея (1,5%) і коліт (1,1%). Найчастішими побічними реакціями (як мінімум у 20% пацієнтів) були: втома, скелетно-м’язовий біль, свербіж, зниження апетиту, нудота і висип. Серйозні побічні реакції спостерігалися у 39% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда®. Найчастішими серйозними побічними реакціями (≥2%) у пацієнтів при лікуванні препаратом Кітруда® були: інфекція сечовивідних шляхів, пневмонія, анемія, пневмоніт.

У таблиці 12 вказано частоту побічних реакцій, що виникали як мінімум у 10% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®.

У таблиці 13 вказано частоту патології у лабораторних показниках, що виникала як мінімум у 20% пацієнтів при застосуванні препарату Кітруда®.

Таблиця 12. Побічні реакції, що виникали у ≥10% пацієнтів, які отримували препарат Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-045

 
Кітруда®
200 мг 1 раз в 3 тижні
n=266
Хіміотерапія*
n=255
Побічна реакція
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Порушення з боку ШКТ
Нудота
21
1,1
29
1,6
Закреп
19
1,1
32
3,1
Діарея1
18
2,3
19
1,6
Блювання
15
0,4
13
0,4
Абдомінальний біль
13
1,1
13
2,7
Порушення загального стану та такі, що пов’язані зі способом застосування препарату
Втома2
38
4,5
56
11
Пірексія
14
0,8
13
1,2
Інфекції та інвазії
Інфекція сечовивідних шляхів
15
4,9
14
4,3
Порушення з боку метаболізму та харчування
Зниження апетиту
21
3,8
21
1,2
Порушення з боку скелетно-м’язової системи та сполучних тканин
Скелетно-м'язовий біль3
32
3,0
27
2,0
Порушення з боку нирок та сечовивідної системи
Гематурія4
12
2,3
8
1,6
Порушення з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння
Кашель5
15
0,4
9
0
Диспное6
14
1,9
12
1,2
Порушення з боку шкіри та підшкірної тканини
Свербіж
23
0
6
0,4
Висип7
20
0,4
13
0,4

* Хіміотерапія: паклітаксел, доцетаксел, вінфлунін.

** Ступені за NCI CTCAE v4.

1 Включає діарею, гастроентерит, коліт, ентероколіт.

2 Включає астенію, втому, втрату свідомості.

3 Включає біль у спині, міалгію, біль у кістках, скелетно-м’язовий біль, біль у кінцівках, скелетно-м’язовий біль у грудній клітці, скелетно-м’язовий дискомфорт, біль у шиї.

4 Включає наявність крові у сечі, гематурію, хроматурію.

5 Включає кашель, продуктивний кашель.

6 Включає диспное, диспное при навантаженні, свистяче дихання.

7 Включає макуло-папульозний висип, висип у генітальній ділянці, еритематозний висип, папульозний висип, пустулярний висип, еритему, медикаментозний висип, екзему, астеатозну екзему, контактний дерматит, акнеформний дерматит, дерматит, себорейний кератоз, ліхеноїдний кератоз.

Таблиця 13. Зміни окремих лабораторних показників (порівняно з вихідним значенням), що виникали у ≥20% пацієнтів з уротеліальною карциномою при застосуванні препарату Кітруда® у дослідженні KEYNOTE-045

 
Кітруда®
200 мг
1 раз на 3 тижні
Хіміотерапія
 
Лабораторний тест*
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Всі ступені**
(%)
Ступінь 3–4
(%)
Біохімічний аналіз крові
Підвищення рівня глюкози
52
8
60
7
Зниження рівня гемоглобіну
52
13
68
18
Зниження кількості лімфоцитів
45
15
53
25
Зниження рівнів альбумінів
43
1,7
50
3,8
Зниження рівнів натрію
37
9
47
13
Підвищення рівня лужної фосфатази
37
7
33
4,9
Підвищення рівня креатиніну
35
4,4
28
2,9
Зниження рівня фосфатів
29
8
34
14
Підвищення АСТ
28
4,1
20
2,5
Підвищення рівня калію
28
0,8
27
6
Зниження рівня кальцію
26
1,6
34
2,1

* Частота базується на кількості пацієнтів, у яких є вихідні результати тесту і як мінімум 1 результат у дослідженні: Кітруда® (240–248 пацієнтів) і хіміотерапія (238–24 пацієнтів); зниження рівня фосфатів: Кітруда® n=232, хіміотерапія n=222.

** Ступені за NCI CTCAE v4.0.

Рак шлунка

У 259 пацієнтів з раком шлунка, зареєстрованих у дослідженні KEYNOTE-059, середня тривалість експозиції препарату Кітруда® становила 2,1 місяця (діапазон – від 1 дня до 21,4 місяця). У дослідження не допускалися пацієнти з аутоімунними захворюваннями або з медичними станами, що вимагають застосування імуносупресорів, або з клінічними проявами асциту. Побічні реакції, що виникали у пацієнтів з раком шлунка, були аналогічними таким у пацієнтів з меланомою або НДРЛ.

Побічні реакції, які спостерігалися в клінічних дослідженнях або про які відомо з постмаркетингового досвіду

У клінічних дослідженнях або протягом постмаркетингового періоду повідомлялося про такі побічні реакції: еозинофілія, імунна тромбоцитопенічна пурпура, гіпофізит, недостатність кори надниркових залоз, тиреоїдит, цукровий діабет, епілепсія, летаргія, синдром Гієна–Барре, міастенічний синдром, відчуття сухості в очах, гіпертензія, сухість у роті, панкреатит, перфорація тонкого кишечнику, зміна кольору волосся, вузлова еритема, синдром Стівенса–Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, артрит, тендосиновіїт, грипоподібне захворювання, озноб, підвищення рівня амілази.

Імуногенність

Як і при застосуванні всіх терапевтичних білків, існує потенціал імуногенності. Пембролізумаб у мінімальних концентраціях впливає на результати електрохемілюмінесцентного імуноаналізу; тому аналіз виконувався у пацієнтів з концентрацією пембролізумабу нижче рівня переносимості у тесті на антитіла до препарату. У клінічних дослідженнях у 27 (2,1%) із 1289 пацієнтів, які отримували пембролізумаб у дозі 2 мг/кг 1 раз на 3 тижні, 200 мг 1 раз на 3 тижні або 10 мг/кг 1 раз на 2–3 тижні, був позитивним тест на антитіла до пембролізумабу, що виникли внаслідок лікування; з них 6 (0,5%) пацієнтів мали нейтралізуючі антитіла проти пембролізумабу. Не спостерігалося зміни фармакокінетики або підвищення частоти реакцій при проведенні інфузії у разі розвитку зв’язуючих антитіл до пембролізумабу.

Виявлення утворення антитіл дуже залежало від чутливості та специфічності аналізу. Додатково, на частоту позитивного результату щодо антитіл (включаючи нейтралізуючі антитіла) може впливати декілька факторів, включаючи методологію тесту, забір зразків, час забору зразків, препарати, що застосовуються одночасно, і основне захворювання. Із цих причин може бути дезінформативним порівняння рівнів антитіл до препарату Кітруда® з рівнем антитіл до інших препаратів.

Звітність щодо побічних реакцій

Звітність щодо передбачуваних побічних реакцій після затвердження лікарського засобу важлива. Це дає змогу продовжити моніторинг співвідношення користь/ризик лікарського засобу. Медичних працівників просять повідомляти про будь-які передбачувані побічні реакції через національну систему звітності.

Несумісність

Оскільки дослідження сумісності з іншими препаратами не проводилися, препарат Кітруда® не можна змішувати з іншими лікарськими засобами, за винятком вказаних у розділі «Спосіб застосування та дози».

Термін придатності

Невідкритий флакон

2 роки.

Після приготування розчину для інфузій

З мікробіологічної точки зору, розведений препарат слід використати негайно та одноразово. Розведений розчин не можна заморожувати. Якщо розчин не використаний негайно, хімічна та фізична стабільність при використанні препарату Кітруда® була продемонстрована протягом 24 годин при температурі від 2 до 8 ºC. Таке 24 годинне утримання може включати до 6 годин зберігання при кімнатній температурі (не вище 25 °C). При зберіганні у холодильнику перед застосуванням флакони і/або мішки для внутрішньовенних інфузій слід витримати до досягнення препаратом кімнатної температури.

Не використовувати препарат після дати, вказаної на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в холодильнику при температурі від 2 до 8 °C. Не заморожувати. Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 4 мл концентрату для розчину для інфузій у флаконі об’ємом 10 мл із безбарвного скла типу І, що містить 100 мг пембролізумабу.

По 1 флакону з препаратом в картонній коробці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник

Шерінг-Плау Лабо Н.В., Бельгія/Schering-Plough Labo NV, Belgium.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Індустрієпарк 30, Хейст-оп-ден-Берг, 2220, Бельгія/Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220, Belgium.

Аннотация (инструкция по применению) продукта Китруда, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Китруда, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Китруда с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.
Дозировка Китруда концентрат для р-ра д/инф. 25 мг/мл по 4 мл №1 во флак.
Производитель Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ, Швейцария
МНН Pembrolizumab
Фарм. группа Протипухлинні засоби, моноклональні антитіла.
Регистрация № UA/16209/01/01 от 01.08.2017. Приказ № 887 от 01.08.2017
Код АТХ

Просмотренные товары

Китруда концентрат для р-ра д/инф. 25 мг/мл по 4 мл №1 во флак.
Китруда
концентрат
Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ, Швейцария
Цены в аптеках

Новинки

Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Комплексная поддержка суставов! Подробней
Болит ухо?
Болит ухо? Быстрая помощь за 5 минут Подробней
Приливы? Потливость?
Приливы? Потливость? Лечение климакса без гормонов Подробней
Хотите бросить курить?
Хотите бросить курить? Снижение тяги к курению уже через 60 секунд Подробней
Запор?
Запор? Устрани не симптомы, а причину Подробней
Top