UA RU

Трамадол раствор д/ин. 100 мг/2 мл по 2 мл №5 в амп.

Цены в аптеках
Добавить в избранные товары

Загальна характеристика

міжнародна та хі­мі­ч­на на­з­ви: трамадол , тра­ма­до­лу гі­д­ро­х­ло­рид;

(±) – транс-2-[(диметиламіно) метил]-1-(м-метоксифеніл)циклогексанолу гідрохлорид;

ос­но­в­ні фі­зи­ко-­хі­мі­ч­ні вла­с­ти­во­с­ті: прозорий, безбарвний розчин;

Склад

1 мл ро­з­чи­ну мі­с­тить­ 50 мг тра­ма­до­лу гідрохлориду;

допоміжні речовини: вода для ін’­є­к­цій, натрію ацетат. 

Фо­р­ма ви­пу­с­ку. Ро­з­чин.

Фа­р­ма­ко­терапевтич­на гру­па. Ана­л­ге­тики це­н­т­ра­ль­ної дії

Фа­р­ма­ко­ло­гі­ч­ні вла­с­ти­во­с­ті. Трамадол є аго­ні­с­том опі­о­ї­д­них ре­це­п­то­рів у це­н­т­ра­ль­ній не­р­во­вій си­с­те­мі, при­г­ні­чує зво­ро­т­не за­хо­п­ле­н­ня но­ра­д­ре­на­лі­ну, сти­му­люю­чи но­ра­д­ре­не­р­гі­ч­ну си­с­те­му. В те­ра­пе­в­ти­ч­них до­зах пра­к­ти­ч­но не ви­к­ли­кає при­г­ні­че­н­ня ди­ха­н­ня , не змінює моторику кишечнику.

Фа­р­ма­ко­кі­не­ти­ка. Трамадол широко розподіляється у тканинах. Уя­в­ний об’­єм ро­з­по­ді­лу ста­но­вить бли­зь­ко 200 л пі­с­ля вну­т­рі­ш­ньо­ве­н­но­го вве­де­н­ня. Тра­ма­дол до­б­ре про­ни­кає че­рез ге­ма­тое­н­це­фа­лі­ч­ний та пла­це­н­та­р­ний ба­р’­є­ри. Пе­ріод на­пі­в­ви­ве­де­н­ня в кро­ві ста­но­вить 6–7 го­дин, зв’я­зу­ва­н­ня з бі­л­ка­ми пла­з­ми – 20%, ме­та­бо­лі­зує­ть­ся шля­хом де­ме­ти­лю­ва­н­ня та ко­н’­ю­га­ції (30% пре­па­ра­ту ви­во­ди­ть­ся у ви­г­ля­ді ме­та­бо­лі­тів), один з них – мо­но О–­де­с­ме­ти­л­т­ра­ма­дол, що по­з­на­чає­ть­ся як М 1, – є фа­р­ма­ко­ло­гі­ч­но ак­ти­в­ним. За­га­ль­ний клі­ренс Тра­ма­до­лу пі­с­ля вну­т­рі­ш­ньо­ве­н­но­го вве­де­н­ня – 470 мл/хв. У хво­рих з по­ру­ше­н­ня­ми фу­н­к­ції ни­рок (при КК 5–8 мл/хв.) збі­ль­шує­ть­ся пе­ріод на­пі­в­ви­ве­де­н­ня, та­ким чи­ном, для ці­єї ка­те­го­рії хво­рих нео­б­хі­д­но збі­ль­ши­ти ін­те­р­вал між при­й­ма­н­ням ра­зо­вих доз. У хво­рих з по­ру­ше­н­ням фу­н­к­ції пе­чі­н­ки (в то­му чи­с­лі з це­ро­зом пе­чі­н­ки) збі­ль­шує­ть­ся ко­н­це­н­т­ра­ція Тра­ма­до­лу в пла­з­мі (за рахунок зме­н­ше­н­ня пе­чі­н­ко­во­го клі­ре­н­су) і пе­ріод на­пі­в­ви­ве­де­н­ня. Для ці­єї ка­те­го­рії хво­рих по­ка­за­не зме­н­ше­н­ня до­зи пре­па­ра­ту та збі­ль­ше­н­ня ін­те­р­ва­лу між при­й­ма­н­ням ра­зо­вих доз. Тра­ма­дол ви­во­ди­ть­ся з сечею (90%) і з ка­лом (10%).

По­ка­за­н­ня для за­с­то­су­ва­н­ня. Бо­льо­вий си­н­д­ром рі­з­ної етіо­ло­гії та інтенсивності, в т. ч.:

 • при злоя­кі­с­них пу­х­ли­нах;
 • при бо­льо­вих си­м­п­то­мах в пі­с­ляо­пе­ра­ці­й­ний пе­ріод;
 • при тра­в­мах, не­в­ра­л­гії, міа­лгії;
 • при го­с­т­ро­му ін­фа­р­к­ті міо­ка­р­да;
 • при діа­г­но­с­ти­ч­них та те­ра­пе­в­ти­ч­них про­це­ду­рах.

Спо­сіб за­с­то­су­ва­н­ня та до­зи. Вста­но­в­люють ін­ди­ві­дуа­ль­но за­ле­ж­но від ін­те­н­си­в­но­с­ті і ха­ра­к­те­ру болю. 

 • До­ро­с­лим і ді­тям ві­ком по­над 14 ро­ків для од­но­ра­зо­во­го ви­ко­ри­с­та­н­ня Тра­ма­дол при­з­на­чають вну­т­рі­ш­ньо­ве­н­но або вну­т­рі­ш­ньо­м’­я­зо­во вміст 1 ам­пу­ли, що мі­с­тить по 50 мг або по 100 мг Тра­ма­до­лу;
 • у разі нео­б­хі­д­но­с­ті по­в­то­р­но пре­па­рат мо­ж­на при­з­на­ча­ти че­рез 4–6 го­дин, до­бо­ва до­за не по­ви­н­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 400 мг (8 ам­пул по 50 мг або 4 ам­пу­ли по 100 мг);
 • для ді­тей ві­ком від 2 до 14 ро­ків до­зу вста­но­в­люють з ро­з­ра­ху­н­ку 1–2 мг/кг ма­си ті­ла.

По­бі­ч­на дія.

 • з бо­ку ШКТ: ну­до­та, блю­ва­н­ня, су­хість у ро­ті, запор, метеоризм;
 • з бо­ку се­р­це­во–­су­ди­н­ної си­с­те­ми: та­хі­ка­р­дія, ор­то­с­та­ти­ч­на гі­по­те­н­зія, ко­лапс;
 • ін­ші: шкі­р­ний све­р­біж, по­си­ле­н­ня по­то­ви­ді­ле­н­ня, пі­д­ви­ще­на сто­м­лю­ва­ність, су­доми, тре­мор, га­лю­ци­на­ції.

Про­ти­по­ка­за­н­ня.

 • Пі­д­ви­ще­на чу­т­ли­вість до пре­па­ра­ту та йо­го ко­м­по­не­н­тів;
 • ді­тям до 2 ро­ків;
 • стан, що су­п­ро­во­джує­ть­ся при­г­ні­че­н­ням ди­ха­н­ня, це­н­т­ра­ль­ної не­р­во­вої си­с­те­ми (от­рує­н­ня ал­ко­го­лем, снодійними пре­па­ра­та­ми, на­р­ко­ти­ч­ни­ми ана­л­ге­ти­ка­ми, пси­хо­т­ро­п­ни­ми за­со­ба­ми);
 • ва­гі­т­ність і пе­ріод ла­к­та­ції (за­с­то­су­ва­н­ня мо­ж­ли­ве ли­ше за жи­т­тє­ви­ми по­ка­за­н­ня­ми).

Пе­ре­до­зу­ва­н­ня. На­й­більш не­бе­з­пе­ч­ни­ми на­с­лі­д­ка­ми пе­ре­до­зу­ва­н­ня Тра­ма­до­лу є при­г­ні­че­н­ня ди­ха­н­ня (аж до апное). Судоми, міоз, колапс, блювання.

Пе­р­ша до­по­мо­га при передозуванні – пі­д­т­ри­м­ка аде­к­ва­т­ної ле­ге­не­вої ве­н­ти­ля­ції та функції серцево-судинної системи в умо­вах спеціалізованого ві­д­ді­ле­н­ня. У разі внутрішнього застосування Трамадолу необхідно промивання шлунка або застосування блювотних лікарських засобів. При су­до­мах до­ці­ль­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти діа­зе­пам.

Осо­б­ли­во­с­ті за­с­то­су­ва­н­ня. З обе­ре­ж­ні­с­тю при­з­на­чають пре­па­рат хво­рим з по­ру­ше­ною фу­н­к­ці­єю ни­рок і пе­чі­н­ки, при че­ре­п­но–­мо­з­ко­вих ушкодженнях, підвищеному вну­т­рі­ш­ньо­че­ре­п­но­му ти­с­ку, хво­рим на епі­ле­п­сією, а та­кож осо­бам з лі­ка­р­сь­кою за­ле­ж­ні­с­тю до опі­о­ї­дів (мо­ж­ли­ве про­во­ку­ва­н­ня аб­с­ти­не­н­т­но­го си­н­д­ро­му). Також з обе­ре­ж­ні­с­тю при­з­на­чають пре­па­рат жінкам у пе­ріод ва­гі­т­ності і ла­к­та­ції (мо­ж­ли­ве звикання плоду та виділення трамадолу з молоком ). Рекомендується утримуватись від діяльності, що потребує підвищеної уваги.

Взає­мо­дія з ін­ши­ми лі­ка­р­сь­ки­ми за­со­ба­ми.

 • При спо­лу­че­но­му за­с­то­су­ва­н­ні з тра­н­к­ві­лі­за­то­ра­ми, снодійними за­со­ба­ми мо­ж­ли­ве по­си­ле­н­ня се­да­ти­в­но­го та ана­л­ге­зую­чо­го ефе­к­ту;
 • у хво­рих, що от­ри­му­ва­ли або отримують ка­р­ба­ма­зе­пін, ме­та­бо­лізм Тра­ма­до­лу зна­ч­но по­си­лює­ть­ся, що зменшує аналгезуючу дію препарату;
 • не слід ко­м­бі­ну­ва­ти Тра­ма­дол з пре­па­ра­та­ми з гру­пи на­р­ко­ти­ч­них ана­л­ге­ти­ків;
 • ро­з­чин Тра­ма­до­лу для па­ре­н­те­ра­ль­но­го за­с­то­су­ва­н­ня не­су­мі­с­ний в од­но­му шпри­ці з не­с­те­рої­д­ни­ми про­ти­за­па­ль­ни­ми за­со­ба­ми, діа­зе­па­мом та дея­ки­ми аніо­н­ни­ми спо­лу­ка­ми.

Умо­ви та термін збе­рі­га­н­ня. Збе­рі­га­ти при те­м­пе­ра­ту­рі 15–25 С°, у захищеному від світла та не­до­с­ту­п­но­му для ді­тей мі­с­ці. Термін збе­рі­га­н­ня – 5 ро­ків.

Умо­ви ві­д­пу­с­ку.  За ре­це­п­том.

Упа­ко­в­ка. Ро­з­чин для ін’­є­к­цій 5%, по 1 мл в ампулах № 5, по 2 мл в ампулах № 5 у контурній чарунковій упаковці, вкладеній у картонну упаковку.

Ви­ро­б­ни­к. Хе­мо­фарм, Сербія і Чорногорія.

Ад­ре­са. 26300 м. Вршац, Бе­л­г­ра­д­сь­кий шлях б/н, Сербія і Чорногорія

тел./факс: 381/13/821345

Характеристики

Программа "Доступные лекарства" не участвует
Форма выпуска раствор
Условия отпуска по рецепту
Регистрация закончилась
АТХ-классификация N02AX02 - Трамадол
МНН Трамадол
Действующие вещества трамадол
Производитель Хемофарм АД, Сербия
Инструкция по применению Трамадол, утвержденная производителем, представлена исключительно с ознакомительной целью и не является поводом для самолечения.
Только ваш лечащий врач может принять решение о необходимости применения Трамадол, назначении схем лечения и дозировок, а также обсудить совместимость Трамадол с применяемыми вами лекарствами, разъяснить побочные действия и противопоказания.
Помните – самолечение опасно для вашего здоровья.

Просмотренные товары

Трамадол капсулы по 50 мг №10
Трамадол капли д/перор. прим. 100 мг/1 мл по 10 мл во флак.
Трамадол капсулы по 50 мг №30 (10х3)
капсулы, раствор, суппозитории, капли
5 производителей
Цены в аптеках

Новинки реклама

Тяжесть в желудке?
Тяжесть в желудке? Вздутие? Дискомфорт? Подробней
Беспокоят суставы?
Беспокоят суставы? Комплексная поддержка суставов! Подробней
Беспокоит запор?
Беспокоит запор? Эффективно и безопасно даже для детей Подробней
Беспокоит ослабление потенции?
Беспокоит ослабление потенции? Новая формула мужской силы! Подробней
Плохо спишь и нервничаешь?
Плохо спишь и нервничаешь? Живи без стресса! Подробней
Нервные клетки восстанавливаются!
Нервные клетки восстанавливаются! Помни о главном! Подробней
Как предотвратить инфаркт миокарда?
Как предотвратить инфаркт миокарда? ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА В ВАШИХ РУКАХ! Подробней
Top