Угода користувача

(Умови використання Онлайн платформи Tabletki)
оновлено 17 листопада 2023

Ця Угода користувача (далі – Угода) адресований невизначеному колу осіб, визначає умови та правила використання вебсайту: tabletki.ua (далі – Вебсайт) ») та/або мобільного додатку Tabletki (надалі – «Мобільний додаток») та/або інших сервісів «Tabletki» (надалі разом іменуються як «Онлайн платформа Tabletki» та/або «Онлайн платформа»), укладається між Користувачем [як цей термін визначено нижче] та Товариством з обмеженою відповідальністю «МТПК» код ЄДРПОУ 44251791 (далі – Адміністрація).

Ця угода не створює жодних агентських, партнерських та трудових відносин між сторонами, не є договором купівлі-продажу. Використовуючи онлайн платформу Tabletki, користувач підтверджує, що ознайомився та згоден з умовами цієї угоди та з умовами угоди про захист персональних даних та конфіденційність інформації (https://tabletki.ua/uk/agreement/ ) Якщо користувач не погоджуєтеся з умовами цієї угоди, з умовами угоди про захист персональних даних та конфіденційність інформації (повністю або частково), користувачеві забороняється використовувати онлайн платформу tabletki. подальше використання онлайн платформи tabletki свідчить про погодження та приєднання користувача до цієї угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

  1. Адміністрація – Товариство з обмеженою відповідальністю «МТПК», код ЄДРПОУ – 44251791, а також суб’єкти господарювання (ліцензіати) пов’язані з Адміністрацією договірними відносинами, яким надається право використання Онлайн платформи Tabletki з метою надання послуг третім особам - Партнерам.
  2. Використання Онлайн платформи Tabletki – дозволене цією Угодою використання Онлайн платформи Tabletki за призначенням, зокрема, завантаження сторінок, використання ресурсів та сервісів, отримання Послуг у порядку, визначеному цією Угодою, Угодою про захист персональних даних та конфіденційність інформації та ін.
  3. Веб-сайт сукупність розміщених у мережі Інтернет вебсторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену tabletki.ua, включно з його іншими програмами/програмним забезпеченням, що містять інформацію, яка створена, зібрана або оброблена Адміністрацією, Партнерами чи міститься на Онлайн платформі Tabletki.
  4. Дані авторизації – логін та пароль Користувача, необхідні для їх ідентифікації в процесі використання Онлайн платформи Tabletki або отримання доступу до Послуг та отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема, до Облікового запису користувача) та/або до додаткових можливостей. Авторизація Користувача - фізичної особи, здійснюється за його бажанням та не є обов’язковою. Авторизація Користувача - фізичної особи, яка виступає від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи є обов’язковою.
  5. Дані – це сукупність Конфіденційної інформації та Персональних даних користувача, Даних авторизації, які свідомо надаються Користувачем, при використанні Онлайн платформи Tabletki шляхом реєстрації відповідним Користувачем на Онлайн платформи Tabletki, внаслідок заповнення форм, шляхом реєстрації на Онлайн платформі Tabletki через свій профіль у соціальних мережах та ін.
  6. Інформаційні повідомлення – інформація в електронній формі, що не суперечить чинному законодавству України, призначена для використання комплексів інформаційної мережі Онлайн платформи Tabletki з метою інформування Користувачів.
  7. Інформаційні матеріали – це інформація, поширена Партнером та/або Адміністрацією на Онлайн платформі Tabletki. Такою Інформацією є Інформація про продукцію, довідкова інформація про аптеки та/або аптечні мережі України, рекламні матеріали тощо.
  8. Інформація про продукцію – необхідна, доступна, правдива та своєчасна інформація про продукцію, що забезпечує Користувачеві можливість його свідомого та обізнаного вибору, а саме: найменування, наявність, ціна та залишок у кількісному вираженні продукції, рекомендації з використання Продукції для Користувача тощо, яка надається в межах ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів».
  9. Користувач дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди користувача у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи, або фізична особа-підприємець. Користувач у процесі користування Онлайн платформою Tabletki може набути статусу Суб’єкта персональних даних та Споживача, у розумінні ЗУ «Про захист прав споживачів».
  10. Обліковий запис користувача – розділ Онлайн платформи Tabletki, в якому містяться Дані, що вносяться Користувачем через особистий кабінет Користувача на Онлайн платформі Tabletki.
  11. Опрацювання – означає будь-яку операцію або низку операцій з персональною та/або неперсональною інформацією або наборами персональних даних (в т.ч. cookie) з використанням автоматизованих засобів або без них, таких як збирання, реєстрація, обробка, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення тощо.
  12. Партнери – будь-які суб’єкти господарювання, пов’язані з Адміністрацією договірними відносинами, яким надається право обмеженого доступу (зокрема, але невиключно ліцензіати) до Онлайн платформи Tabletki з метою надання послуг, поширення та/або надання інформації про їх послуги та/або Продукцію (включно з Інформаційними матеріалами та повідомленнями, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх інтересах), а також отримання заявок від Користувачів. Партнер може бути власником одного або більше Інфо-блоків на Онлайн платформи Tabletki.
  13. Персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  14. Інфо-блок – окрема поверхня на Онлайн платформі Tabletki, призначена для поширення Партнерами Інформаційних матеріалів та будь-якої іншої інформації, здійснення діяльності у сфері електронної та неелектронної комерції за допомогою Онлайн платформи Tabletki.
  15. Онлайн платформа Tabletki – обмін інформацією між Партнерами та Користувачами, який здійснюється за допомогою спеціалізованого Вебсайту, Мобільних додатків чи інших систем з окремими Інфо-блоками для надання інформаційних послуг. Метою створення та діяльності Онлайн платформи Tabletki є надання Користувачеві можливості отримувати віддалений (через мережу Інтернет) доступ до Інформаційних матеріалів, віддалено (через мережу Інтернет) формувати електронне повідомлення про їх можливий намір придбання Продукції. На Інфо-блоках Інформаційні матеріали поширює необмежене коло Партнерів. Під час запиту Користувача в Інфо-блоках проходить пошук абсолютних співпадінь інформаційного запиту Користувача та поширеної Партнерами на Вебсайті інформації. У разі, якщо інформація не відповідає запиту Користувача – Інфо-блок не відображається.
  16. Продукція – будь-які вироби (товари), роботи чи послуги, що виготовляються, продаються, виконуються чи надаються Партнерами, інформація про які поширюється для Користувачів за допомогою Онлайн платформи Tabletki.
  17. Згода користувача – будь-яке добровільне, конкретне, поінформоване та однозначне волевиявлення Користувача, здійснене шляхом оформлення заяви чи проявом чітких ствердних дій (наприклад, шляхом натискання віртуальної кнопки «Погоджуюсь») для підтвердження згоди (дозволу) на Опрацювання Адміністрацією/Партнерами своїх Даних та/або будь-якої іншої інформації, відповідно до сформульованої мети їх Опрацювання. Згода користувача (суб’єкта персональних даних) надається шляхом натискання віртуальної кнопки «Погоджуюсь».
  18. Cookie – фрагмент даних, згенерований Онлайн платформою Tabletki і збережений на комп’ютері (у браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів.
  1. Онлайн платформа Tabletki – це всеукраїнський фармацевтичний інформаційний ресурс, що дозволяє Користувачеві отримувати дистанційно (через мережу Інтернет) доступ до систематизованих Інформаційних матеріалів в межах ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів».
  2. Послуги з доступу до Інформаційних матеріалів надаються Користувачеві відповідно до цієї Угоди користувача та на визначених Угодою умовах. Ця Угода не є публічною офертою договору купівлі-продажу.
  3. Використовувати Онлайн платформу Tabletki дозволено лише особі, яка прийняла всі умови цієї Угоди та умови Угоди про захист персональних даних та конфіденційність інформації, поширеної на Онлайн платформі Tabletki за посиланням: https://tabletki.ua/term/.
  4. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Використання Користувачем Онлайн платформи Tabletki в будь-який спосіб свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує факт надання Згоди користувача з наведеними в цій Угоді умовами.
  5. У випадку схвалення/приєднання до цієї Угоди (ШЛЯХОМ НАТИСКАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КНОПКИ «ПОГОДЖУЮСЬ») Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з її умовами, а також, що він дає дозвіл на Опрацювання його Даних з метою та в порядку, передбаченими умовами цієї Угоди.
  6. Користувач визнає, що Адміністрація може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Угоду на свій розсуд без додаткового повідомлення про це Користувача.
  7. Послуги, які надаються Адміністрацією та/або Партнерами, призначенні лише для Користувачів Онлайн платформи Tabletki на території України. Умови, визначені в цій Угоді, поширюються на всіх без винятку Користувачів Онлайн платформи Tabletki настільки, наскільки це визначено положеннями цієї Угоди.
  1. Адміністрація надає послуги з доступу до Інформаційних матеріалів, поширених Адміністрацією та/або Партнерами на Онлайн платформі Tabletki (далі – Послуги).
  2. Послуги, отримувані Користувачем за допомогою Онлайн платформи, надаються лише в інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цією Угодою та/або Угодою про захист персональних даних та конфіденційність інформації.
  3. Адміністрація повідомляє, що Онлайн платформа Tabletki може містити посилання на інші вебсайти, мобільні додатки або ресурси Партнерів. Адміністрація не несе відповідальності за такі вебсайти, мобільні додатки та ресурси, зокрема, щодо їх доступності, законності, а також повноти та коректності поширених на них Інформаційних матеріалів.
  4. Сторони розуміють та усвідомлюють, що (і) Онлайн платформа Tabletki не є інтернет-аптекою або аптечною мережею, (іі) Онлайн платформа Tabletki представляє собою інтернет-сервіс, спеціально створений для здійснення Користувачами пошуку Інформації про продукцію, що реалізується безпосередньо Партнерами (зокрема, проте не виключно, аптечними закладами на території України) за його запитом. Адміністрація самостійно не надає послуги з бронювання Продукції, поширення Інформації про продукцію та не здійснює господарську діяльність з реалізації Продукції, доставки Продукції тощо. Фактична угода купівлі-продажу Продукції укладається безпосередньо між Партнерами та Користувачами у приміщенні аптечного закладу. Партнери залишають за собою право встановлення/зміни власних умов доступу до інформації, послуг, умов продажу Продукції тощо.
  5. Ця Угода не може вважатися електронним договором купівлі-продажу Продукції, не є електронним правочином між Користувачем та Партнером. Партнери залишають за собою право відмовитися бронювати, відпускати Продукцію Користувачам тощо.
  6. Адміністрація дозволяє Користувачеві отримувати Послуги лише для особистого некомерційного використання.
  7. Використання Онлайн платформи Tabletki фізичними особами, які виступають від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи, та/або фізичними особами-підприємцями (далі також - Суб’єкти господарювання) допускається для отримання Послуг такими Суб’єктами господарювання. При цьому Адміністрація не може вважатися посередником, повіреним, агентом, комісіонером, представником тощо для Суб’єкта господарювання чи Партнера. Адміністрація жодним чином не впливає та не несе відповідальність за поширені Партнерами Інформаційні матеріали, не впливає на укладення чи не укладення (ухилення від укладення) будь-яких угод, договорів тощо. Адміністрація не встановлює та не впливає на встановлення цін на Продукцію Партнерів, режим їх роботи, наявність Продукції тощо. Адміністрація не зобов’язується виступати третьою особою у будь-яких можливих спорах між Партнерами та Суб’єктами господарювання, та/або представниками державної влади, та/або фізичними особами тощо. Адміністрація не здійснює моніторинг, не контролює та не змінює поширені Партнерами Інформаційні матеріали.
  8. Користувач - фізична особа, яка виступає від імені та в інтересах представленого нею Суб’єкта господарювання, отримує Інформаційні матеріали виключно через Обліковий запис Користувача. Інформаційні матеріали поширюються на Онлайн платформі Tabletki за принципом «Як є», та використовуються Користувачем на власний розсуд та ризик.
  9. Користувач – фізична особа, яка виступає від імені та в інтересах представленого нею Суб’єкта господарювання підтверджує та гарантує свої повноваження, самостійно несе відповідальність за правдивість внесених Даних про Суб’єкта господарювання. Фізична особа, яка виступає від імені та в інтересах представленого нею Суб’єкта господарювання не має права використовувати приватні контактні дані при реєстрації в Обліковому записі Користувача (електронну пошту, номер мобільного телефону, адресу для листування тощо). Один Суб’єкт господарювання не може мати більше одного Облікового запису користувача.
  10. Користувач засвідчує, що він досяг 18-річного віку та є дієздатним для розуміння та виконання умов цієї Угоди користувача. Користувач погоджується, що він буде використовувати лише один Обліковий запис користувача.
  11. Користувач погоджується з тим, що створення Облікового запису користувача із використанням завідомо недостовірної інформації (включно зі створенням Облікових записів користувачів, зареєстрованих на інших осіб і осіб молодших 18 років) є порушенням умов цієї Угоди.
  1. З метою отримання доступу до Он-лайн платформи Tabletki , Користувач може створити свій Обліковий запис користувача.
  2. Надані Користувачем дані повинні бути достовірними та актуальними. Адміністрація має право запитати у Користувача додаткову інформацію для підтвердження Даних, зазначених ним під час реєстрації на Онлайн платформі Tabletki .
  3. Якщо Користувач надасть Адміністрації недостовірну інформацію, або якщо Користувач неспроможний дотримуватися Угоди чи будь-яких інших додаткових умов, Адміністрація має право призупинити або видалити його Обліковий запис користувача та припинити надання Послуг.
  4. Користувач несе повну відповідальність за збереження власних Даних Облікового запису користувача (зокрема, логіна та пароля). У разі втрати Даних Облікового запису користувача, Користувач зобов’язується повідомити про це Адміністрацію.
  5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрації про будь-яке порушення безпеки або несанкціоноване використання його Облікового запису користувача третіми особами. Адміністрація не буде нести відповідальність за збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису користувача третіми особами.
  6. Якщо під час перевірки наданих Користувачем Даних виявлено надання недостовірних відомостей, Адміністрація відмовляє такому Користувачеві в підтвердженні Облікового запису користувача, а також залишає за собою право видалити Обліковий запис користувача з Онлайн платформи Tabletki .
  7. У випадку видалення Адміністрацією Облікового запису користувача з Онлайн платформи Tabletki з причин порушення Користувачем цієї Угоди та/або Угоди про захист персональних даних та конфіденційність інформації, розміщеної за посиланням https://tabletki.ua/agreement/, Адміністрація не зобов’язана надавати будь-які додаткові пояснення та/або роз’яснення Користувачеві.
  1. Користувач та Адміністрація під час використання Онлайн платформи Tabletki зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та наведених нижче правил.
  2. Права Користувача:
   Право на заперечення. Користувач має право в будь-який час заперечити проти Опрацювання його Даних. Адміністрація припинить обробку Даних після того, як заперечення буде подано у формі відповідної заяви. Опрацювання Даних Користувача буде припинено з моменту фактичного отримання заперечення Адміністрацією.
   Право на відкликання. Користувач у будь-який час може відкликати Згоду користувача шляхом надсилання на ім’я Адміністрації відповідної заяви згідно з розділом 11 цього Договору. Заява з відкликанням Згоди користувача набирає чинності з дати її фактичного отримання Адміністрацією.
   Право на виправлення Даних. Користувач має право вимагати від Адміністрації або самостійно негайно виправити будь-які Дані, що його стосуються, якщо ці Дані є недостовірними. З огляду на мету Опрацювання, Користувач має право доповнити свої Дані, зокрема шляхом подання відповідної заяви згідно з розділом 10 цього Договору.
   Право на видалення Даних («право бути забутим»). Користувач має право на видалення його Даних. Адміністрація видаляє Дані за наявності хоча б однієї з таких підстав: (а) Дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином Опрацьовані; (б) Користувач відкликає свою Згоду користувача; (в) Користувач подає заперечення проти Опрацювання його Даних; (г) Дані Опрацьовувалися незаконно; (д) Дані повинні бути видалені для виконання юридичного зобов’язання згідно з законодавством України.
   Право на перенесення Даних. Користувач має право на отримання своїх Даних, які він надав Адміністрації, в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та має право на передання таких Даних третім особам (зокрема, іншим володільцям та розпорядникам персональних даних) без перешкод з боку Адміністрації.
   Право на інформацію та скарги. Користувач має право вимагати надання йому будь-якої інформації про його Дані, оброблені Адміністрацією. Користувач має право подати скаргу до компетентного державного органу.
  3. Користувач зобов’язується:
   використовувати Онлайн платформу Tabletki виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені цією Угодою;
   здійснювати використання Облікового запису користувача на Онлайн платформі Tabletki особисто;
   надавати Адміністрації лише достовірні Дані та повідомляти Адміністрацію про їх зміну;
   виконувати умови ч.3 ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів».
  4. Користувачеві забороняється:
   вводити в оману чи здійснювати будь-які маніпуляції, спрямовані на уникнення обмежень, встановлених для доступу до Онлайн платформи Tabletki;
   вчиняти спроби обійти будь-які захисні технологічні перешкоди, пов’язані з використанням Онлайн платформи Tabletki;
   виконувати автоматизовані пошукові запити на Онлайн платформі Tabletki, які можуть завдати шкоди роботі Онлайн платформи Tabletki;
   використовувати будь-які «deep-link», «page-scrape», «robot», «spider» або інші девайси, програми, алгоритми, методології або будь-який аналогічний або еквівалентний ручний процес для отримання доступу, придбання, копіювання чи контролю над Онлайн платформою Tabletki або контентом;
   відтворювати або обходити навігаційну структуру чи презентацію Онлайн платформи Tabletki, щоб отримувати або намагатися отримати будь-які матеріали, документи або інформацію будь-якими засобами та способами;
   намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якої частини або функції Онлайн платформи Tabletki, чи будь-яких інших систем або мереж, підключених до Онлайн платформи Tabletki або до будь-якого сервера Адміністрації, або до будь-якої з послуг, запропонованих на Онлайн платформі Tabletki , шляхом зламу або будь-якими іншими незаконними засобами;
   намагатися сканувати або тестувати вразливість Онлайн платформи Tabletki чи будь-якої мережі, підключеної до Онлайн платформи Tabletki;
   порушувати заходи безпеки та аутентифікації на Онлайн платформі Tabletki чи будь-якої мережі, підключеної до Онлайн платформи Tabletki;
   стежити або намагатися простежити за будь-якою інформацією про будь-якого іншого Користувача (зокрема, будь-який обліковий запис, який не належить цьому Користувачеві) з метою виявлення будь-яких Даних, окрім власних;
   вчиняти будь-які дії, які створюють надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Онлайн платформи Tabletki;
   використовувати будь-які пристрої, програмне забезпечення або процедури для втручання чи спроби втручання до повноцінної роботи Онлайн платформи Tabletki;
   надавати доступ до свого Облікового запису користувача третім особам;
   розміщувати інформацію та об’єкти, які можуть порушувати права та законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, Адміністрації чи Партнерів;
   використовувати Онлайн платформу Tabletki для інших цілей, не передбачених цією Угодою.
  5. Права та обов’язки Адміністрації:
   1. Адміністрація має право:
    формувати статистичні дані;
    видаляти публікації Користувачів, які, на розсуд Адміністрації, не відповідають цій Угоді, чинному законодавству України та/або моральним чи етичним нормам; зупиняти та обмежувати доступ до Онлайн платформи Tabletki Користувачеві, який порушив умови використання Онлайн платформи Tabletki;
    встановлювати нові або вносити зміни до чинних умов користування Онлайн платформою Tabletki без попередження Користувача;
    визначати наповнення Онлайн платформи Tabletki, інформацію, розміщену на Онлайн платформі Tabletki, вид та обсяг послуг, що надаються Користувачеві;
    використовувати Дані у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України, з метою поліпшення роботи Онлайн платформи Tabletki.
   2. Адміністрація зобов’язується:
    вживати можливих організаційних та технічних заходів для захисту Даних від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення Даних із урахуванням положень цієї Угоди та Угоди про захист персональних даних та конфіденційність інформації;
    дотримуватися Угоди про захист персональних даних та конфіденційність інформації.
  1. Адміністрація та/або Партнери у процесі обробки Даних застосовують усі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, зокрема, від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
  2. Адміністрація та/або Партнери на постійній основі здійснюють контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки Даних.
  3. Користувач розуміє та погоджується з тим, що його Дані можуть оброблятися Партнером, а не лише Адміністрацією.
  4. Відповідальність за розголошення Даних чи їх неналежне зберігання несе та сторона, яка вчинила такі дії без залучення до процесу іншої сторони.
  1. Адміністрація не гарантує, що Послуги відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачами результат. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами та третіми особами за можливі наслідки використання ними Онлайн платформи Tabletki.
  2. Адміністрація не несе відповідальності за можливе зараження комп’ютерного (мобільного) обладнання або іншого майна Користувача вірусами, втрату даних внаслідок відвідування Користувачем Онлайн платформи Tabletki, користування Онлайн платформою Tabletki та інформацією, завантажування Користувачем інформації.
  3. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність Інформаційних матеріалів, розміщених Партнерами за допомогою Онлайн платформи Tabletki, неможливість Партнера продати (офлайн) заброньовану Продукцію, неможливість Користувача викупити заброньовану Продукцію.
  4. Адміністрація не гарантує та не несе відповідальності за будь-яку Продукцію або Послуги, які рекламуються або пропонуються Користувачам Партнерами/третіми особами за допомогою Онлайн платформи Tabletki.
  5. Адміністрація намагається забезпечити безпечність та надійність Онлайн платформи Tabletki, але Адміністрація не може гарантувати безперервну роботу або доступ до Онлайн платформи Tabletki. Оновлення та інші функції можуть не відбуватися у реальному часі. Такі затримки не залежать від Адміністрації.
  6. Користувач погоджується з тим, що він використовує Онлайн платформу Tabletki на свій ризик, і що Послуги надаються Користувачеві на умовах «ЯК Є» і «ЯК ДОСТУПНО» без жодних гарантій. Адміністрація не гарантує точності та повноти Інформаційних матеріалів, програм і послуг, що надаються на Онлайн платформі Tabletki. Адміністрація та Партнери в будь-який час без повідомлення Користувача можуть вносити зміни в Інформаційні матеріали та Послуги, що надаються на Онлайн платформі Tabletki, а також у згадану в них Інформацію про продукцію та цінові пропозиції. Якщо Інформаційні матеріали, поширені за допомогою Онлайн платформи Tabletki, застаріють, Адміністрація не зобов’язана оновлювати їх.
  7. Користувачі проінформовані, що Адміністрація в будь-який час і без попереднього повідомлення залишає за собою право:
   змінити, призупинити або припинити роботу або доступ до Онлайн платформи Tabletki, або будь-якої частини Онлайн платформи Tabletki, з будь-якої причини;
   змінити Онлайн платформу Tabletki або будь-яку частину Онлайн платформи Tabletki, а також будь-які умови його використання;
   перервати роботу Онлайн платформи Tabletki або її частини на необхідний строк для виконання поточного чи позачергового обслуговування, виправлення помилок та інших змін.
  8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з втратою грошей, зв’язків або репутації, прибутку, інших нематеріальних втрат, будь-якими прямими або непрямими збитками) у результаті (прямо чи опосередковано):
   використання Користувачем чи Партнером Онлайн платформи Tabletki або неспроможності Користувача використовувати Онлайн платформу Tabletki;
   неточностей або помилок у Послугах Партнерів;
   затримок або збоїв у Послугах Партнерів;
   вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
   пошкодження пристроїв Користувача, внаслідок використання будь-яких послуг Онлайн платформи Tabletki тощо.
  1. Користувач розуміє, що Інформація про продукцію та інформація про аптеки/аптечні мережі, яка розміщена Адміністрацією та/або Партнерами, не є рекламою або рекламними матеріалами. Отримуючи Інформацію про продукцію, Користувач набуває статусу споживача та надає згоду на отримання дистанційного доступу до Інформації про продукцію у розумінні ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів». Відповідальним за розміщення Інформації про продукцію є Партнер.
   Інформаційні матеріали, поширені на Онлайн платформі Tabletki , визнаються рекламою, лише якщо вони ідентифіковані приміткою «Реклама» або «На правах реклами».
  1. Користувач поінформований відповідно до цієї Угоди, що Послуги доступу до Інформації про продукцію та інформації про аптеки/аптечні мережі надаються Партнерами на підставі укладених договорів про надання послуг та/або про надання послуг обмеженого доступу до Онлайн платформи Tabletki, укладених між Адміністрацією та Партнерами. Відповідальність за розміщення Партнерами Інформаційних матеріалів за допомогою Онлайн платформи Tabletki в повному обсязі покладається на Партнерів.
  2. Партнери поширюють Інформацію про продукцію через дистанційний доступ до Онлайн платформи Tabletki. За кожним Партнером закріплюється окремий Інфо-блок. Партнери поширюють Інформацію про продукцію, інформацію про аптеки (аптечні мережі), іншу інформацію за допомогою Онлайн платформи Tabletki, на власний ризик та самостійно несуть відповідальність за свої дії/бездіяльність.
  3. Партнери на свій розсуд мають право змінювати зображення упаковки продукції в будь-який час. Адміністрація не несе відповідальності за відповідність вигляду продукції на фотографічних зображеннях до того вигляду, у якому продукція пропонуватиметься Партнером в аптечних закладах Користувачу.
  4. Користувач розуміє та погоджується з правилами роботи Онлайн платформи Tabletki. Опис властивостей та характеристик продукції міститься у текстовій частині екрану, поряд з фотографічним зображенням продукції, яке розміщено виключно для наочного прикладу. Після проходження кроку «знайти в аптеках», система пропонує перелік закладів, які пропонують продукцію, що збігається за назвою з обраною Продукцією. Після проходження кроку «забронювати» Користувач потрапляє до свого кошика, де знову бачить назву обраної Продукції та має змогу обрати кількість необхідної Продукції. Перед тим, як перейти до остаточного кроку «оформити бронювання», Користувач уважно перевіряє назву та дозування обраної Продукції. Відповідальність за помилковий вибір необхідної Продукції та будь-які негативні наслідки, що настануть у зв’язку із цим, Користувач несе самостійно та в повному обсязі.
  1. Адміністрація володіє правом у будь-який момент, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду та/або припинити діяльність Онлайн платформи Tabletki.
  2. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який момент шляхом самостійного видалення Облікового запису користувача з Онлайн платформи Tabletki. У випадку неможливості здійснення такого видалення Користувач може звернутися до Адміністрації з повідомленням про розірвання цієї Угоди на електронну адресу: [email protected]
  1. Якщо у Користувача є будь-які запитання або скарги щодо дотримання Адміністрацією або Партнерами умов цієї Угоди, або Користувач хоче надати будь-які рекомендації чи коментарі, він може направити листа електронною поштою на адресу: [email protected].
  1. Наданням Адміністрації та/або її Партнерам свою адресу електронної пошти/ номер телефону або інші Дані Користувач дає згоду на їх використання для відправки йому сервісних, юридичних, інформаційних та рекламних повідомлень. Користувач розуміє, що шляхом повідомлення Користувач може відмовитися від отримання інформаційних та рекламних повідомлень. Користувач погоджується отримувати дзвінки (зокрема, автоматично набрані та/або попередньо записані) від Адміністрації та/або Партнерів. Адміністрація та/або Партнери можуть телефонувати Користувачеві на будь-які телефонні номери (зокрема, мобільні телефонні номери), які Користувач надав Адміністрації та/або Партнеру. Якщо отриманий телефонний номер є номером мобільного телефону, Користувач надає згоду на отримання SMS, Viber-повідомлень, та/або будь-яких інших текстових повідомлень на цей номер, повідомлень через Мобільні додатки тощо.